Pályázati felhívás a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázati felhívás a Ferencvárosi Pinceszínház

igazgatói munkakörének betöltésére

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emt.), valamint az előadó – művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017.(VI.15) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege:

A foglalkoztatás munkaviszony keretén belül kerül sor, a létrejövő jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak.
Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony 5 éves határozott, 2021. július 1. napjától – 2026. június 30. napjáig tartó időtartamra jön létre.

A munkába lépés napja: 2021. július 1.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Török Pál u. 3.

 

A pályázóra vonatkozó képesítési és egyéb feltételek:

A vezető munkakörének ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel (kivéve az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § (5) és (6) bekezdéseinek megfelelő mentességet) és legalább ötéves, szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező személy bízható meg.

 • Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség. (Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.)
 • Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.
 • egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 • a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az intézmény helyzetelemzésre épülő, a Ferencvárosi Pinceszínház szervezeti, vezetési, fejlesztési struktúrájára vonatkozó részletes vezetői elképzeléseket,
 • a pályázó művészeti terveit, a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzelését, a megvalósítani kívánt hosszabb távú szakmai-, művészeti koncepciót, mely magába foglalja a színház eddigi működésének, szakmai munkájának, művészi teljesítményének elemzését és átgondolását (beleértve a Pinceszínház jelenlegi repertoárjának áttekintését, és az arra vonatkozó jövőbeni terveket) legalább a következő két évadra produkciós elképzelések bemutatását.
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, partnerek bemutatását,
 • a források növelését szolgáló gazdasági stratégiáját, a hazai és nemzetközi pályázatok, támogatók bevonására vonatkozó, ill. a különféle együttműködésekben rejlő lehetőségeket.
 • a helyi kulturális és közművelődési intézményekkel való kapcsolatépítési elképzeléseket, a város kulturális életét reprezentáló programok, fesztiválok és a társművészetek rendezvényeinek megvalósításában.
 • marketing, pr, kommunikációs stratégiai elképzeléseket, a közönségkapcsolatok fejlesztésére irányuló koncepciót,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően bizonyító, előadó-művészeti szervezet által kiállított igazolás(ok), másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
 • nyilatkozat a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakról (sikeres pályázó, pályázati anyagának nyilvánosságra hozataláról)
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

 

A Ferencvárosi Pinceszínház gazdálkodásának 2021. évre tervezett költségvetése:

2021. évi tervezett bevételek:

Önkormányzati támogatás:                                                 114.828.000- Ft
Támogatás értékű működési bevétel:                                                 – Ft
Működési jegybevétel:                                                 11.430.000- Ft
Összesen:                                                 126.258.000- Ft

 

2021. évi tervezett kiadások

Személyi juttatások 60.130.000- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 9.628.000- Ft
Dologi kiadások: 55.000.000- Ft
Beruházások: 1.500.000- Ft
Összesen: 126.258.000.- Ft

 

2021. évi létszámkeret: 

                                         11 fő

szakmai dolgozó:                                                           8 fő
egyéb dolgozó :                                                           2 fő
vezető (igazgató):                                                           1 fő
összesen:                                                          11 fő

 

A fenntartó által meghatározott követelmények:

 • A Pinceszínház saját arculatának megújítása és kialakítása, új közönségrétegek bevonása, annak az állandó közönségnek a megtalálása, akik számára vonzó a gondolkodó, útkereső, provokatív, társadalmilag érzékeny színház.
 • Magas művészeti színvonalú színpadi alkotások létrehozása.
 • Az új művek létrehozásának ösztönzése, élő kapcsolat fenntartása az alkotóművészekkel és a közönséggel.
 • Tevékenységével alkotó módon részt vesz a kerület kulturális életében, akár a hagyományos színházi tevékenységen túl. A Színház kulturális központ szerepének hangsúlyozása: a színház alapműködését nem akadályozva más műfajú produkciók, kiállítások, rendezvények befogadása.
 • Olyan befogadó program kidolgozása, mely a pályázó művészeti koncepciója mellett teret ad a felsőfokú színházművészeti képzés (pl.: az SZFE, a Freeszfe, az MKE, és Szent István Egyetem Kaposvári Művészeti Kar) jelenlegi és öt éven belül végzett hallgatóinak (a pályázó által elképzelt arányban) szakmájuk gyakorlására, elképzeléseik megvalósítására, a közönség előtti megmérettetésére, E befogadó program célja visszanyúlni a Pinceszínház legfontosabb korszakaihoz, amikor számos jelentős művész pályája indult innen és, hogy a pályakezdők is megtapasztalhassák a művészi szabadságot és az alkotással járó szakmai felelősséget egyaránt.

 

Javadalmazás:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítása a felek megállapodása alapján, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alapján történik, betartva az Emtv. 39/A. §-ában előírtakat. Kérjük a pályázó a bérigényét jelölje meg.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. június 9.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül értékeli. Az szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra. A pályázatokról, az igazgatói munkakör betöltéséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt, a szakmai bizottság ajánlása és a Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság állásfoglalásának ismeretében. A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötése mellett jön létre. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Kerek András megbízott igazgató nyújt a 06 30 659 7889-as telefonszámon, hétköznap 8-16 óra között.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat polgármestercímére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Ferencvárosi Pinceszínház igazgató munkakör”. Postai küldeményesetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet.

vagy

 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre megküldve

 

Pályázati felhívás

Top