PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatására

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

 2023. év

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a szépirodalmi publikációs listával rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzőknek Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásra

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

2./ A pályázat típusa: Nyílt

3./ A pályázat tárgya: Szépirodalmi művek létrehozásának támogatása.

4./ A támogatás összege: A támogatás 6 hónapra, 2023. június és 2023. november közötti időszakra kerül megállapításra. A támogatás mértéke havonta nettó 100.000 Ft.

5./ A pályázók köre:

A pályázat benyújtására jogosult az a szerző, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) Budapesten vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy munkavégzésének állandó helye Budapesten található,

b) szépirodalmi publikációs listával rendelkezik (legfeljebb három szépirodalmi könyve, kritikakötete, szociográfiája, vagy irodalomtörténeti munkája került kereskedelmi forgalomba),

c) a pályázat kiírásának évét megelőző öt évben Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásban nem részesült.

 

6./ A kérelmet benyújtó szerző a támogatás elnyerésének esetére a benyújtással vállalja:

a) a pályázatra írt bemutatkozó szöveg felolvasását videó felvételen,

b) előzetesen egyeztetett időpontban egy videó interjút a kerületi televízióval,

c) 3 db, egyenként maximum 5 perces videó elkészítését otthoni felolvasásról,

d) 2 db, egyenként maximum 5 perces szövegrészlet leadását felolvasásra,

e) a támogatási időszak alatt kéthavonta egy, maximum 12 000 leütésnyi, korábban máshol nem publikált szöveg leadását a kerületi újságnak,

f) a támogatási időszak alatt előzetesen egyeztetett időpontban megrendezésre kerülő (legfeljebb négy) kerületi kulturális eseményen, vagy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros területén működő középiskolában, intézményben megrendezésre kerülő rendkívüli irodalomórán egy saját mű vagy műrészlet felolvasását,

g) a támogatási időszak alatt vállalja új irodalmi művek létrehozását, amelyről a támogatási időszak végén a pályázati kiírásában rögzített módon beszámol,

h) a támogatási időszak végén a támogatási időszak alatt alkotott művekből előzetesen egyeztetett időpontban egy felolvasóest tartását,

i) a támogatási időszak alatt születő művek könyvformában történő kiadásában feltünteti a támogatás tényét,

j) a lehetőség fennállása esetén előzetesen egyeztetett időpontban részt vesz egy közös felolvasáson a minden évben megrendezendő Nemzetközi Könyvfesztiválon, Könyvhéten.

A h) és j) pontjában foglaltak megszervezéséért az önkormányzat felelős.

 

7./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

 • Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.
 • A támogatásra szakmai önéletrajz, publikációs lista, munkaterv és korábbi elkészült szövegekből összeállított szövegmutatvány beküldésével kell pályázni, amely maximum egy szerzői ív terjedelmű A/4-es szöveg (12-es betűméret, másfeles sorköz) lehet.
 • Kizárólag a benyújtási határidőn belül benyújtott, formailag hiánytalan kérelmek bírálhatóak el. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül van lehetőség.
 • a pályázati kiíráshoz csatolt kitöltött nyilatkozat köztartozásról és a korábbi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról,
 • a pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozat a munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához.

 

8./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

Papula Éva pályázati ügyintéző

Telefon:     +36 70 333 17 20

Email:        papula.eva@ferencvaros.hu

 

9./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

 • Pályázat beérkezésének határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): 2023. április 28.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbításra, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a papula.eva@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen. A csak elektronikus úton megküldött pályázati dokumentum érvénytelen.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Papula Éva, 1092 Budapest Bakáts tér 14.

A borítékra kérjük ráírni:

„Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás”!

 10./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 5. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

11./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

 • A pályázatok elbírálására Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság öt fős szakmai zsűrit választ.
 • A pályázatokat a szakmai zsűri a közzétételi határidőt követő 20 napon belül bírálja el és a kérelmet benyújtók közül legfeljebb 5 pályázó támogatására tesz javaslatot. A támogatás odaítéléséről a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a szakmai zsűri javaslata alapján, annak megtételét követő 8 napon belül dönt.
 • A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a Ferencvárosban vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, vagy ha a szerző munkavégzésének állandó helye Ferencvárosban található.
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

12./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásnak határideje: 2023. május 18.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton (e-mail formájában) értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

13./ Szerződéskötés

 

A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Szerzői és felhasználói jogok:

 

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

 

14./ A 2023-ban elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 • A támogatás folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően kezdődik meg.
 • A támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat jelképeiről, valamint a Ferencváros név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján köteles a támogatásból megvalósuló műveivel kapcsolatos megjelenésein Ferencváros emblémáját megjeleníteni, kiadványaiban az emblémát feltüntetni.
 • A díjazott a támogatási időszak végén szakmai beszámolót nyújt be a támogatási időszakban végzett szakmai munkájának bemutatásáról, és a 6./ pontban vállaltak teljesüléséről.
 • Amennyiben a díjazott nem teljesíti a 6./ pontban vállalt feltételeket, a folyósított támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

 

15./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

József Attila irodalmi támogatás pályázatának meghirdetése 2023

 

Pályázati formanyomtatvány

 

Nyilatkozat a köztartozásról

Nyilatkozat egyéb támogatásról

SZJA_nyilatkozat2023

Top