PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban az önkormányzat tulajdonában lévő 4 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 63/2023. (IV.26.) számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban az önkormányzat tulajdonában lévő 4 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával.

JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

 

I. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

 1. Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 2. A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.
 3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.
 4. A havi lakbér a lakás bérleti értékének 6 ezreléke.

 

 

 II. A bérleti szerződéssel együtt járó jogok, illetve kötelezettségek

 1. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a bérleti jogviszony a bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.
 2. A Lakásrendelet 2. § (5) bekezdésben szereplő bérlői kötelezettségek megszegése esetén a lakásra kötött bérleti szerződést a Bérbeadó felmondja, és a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, továbbá a bérleményből hatóságilag kijelentkezni.Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:a) a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
  b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és        ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,
  c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
  d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
  d) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.
 3. A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.
 4. A lakások visszaadása esetén pénzbeli vagy egyéb térítés nem fizethető.
 5. A lakásokat a bérlők nem vásárolhatják meg.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

 

 

III. A pályázaton részt vehet:

 

 1. aki a pályázat benyújtási határidejének napjáig még nem töltötte be a 30. életévét, és
 2. aki
 • a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább 3 év igazolt foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, VAGY
 • a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább összesen 3 év foglalkoztatási és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, melyből legalább 1 év foglalkoztatási jogviszonynak kell lennie (egyidőben fennálló foglalkoztatási és hallgatói jogviszony esetében a pályázat elbírálásánál csak az egyik vehető figyelembe)
 1. aki vagy akik 1 főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg a 250.000,-Ft-ot (a pályázó által a pályázati jelentkezési lapon megjelölt együtt költöző személyek figyelembe vételével), és
 2. aki vállalja:
  a) a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke 6 ezrelékének megfelelő bérleti díj megfizetését, és
  b) aki vállalja az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak megfizetését, és
  c) a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket.

 

 

IV. A pályázaton nem vehet részt:

 • aki vagy a vele együtt költöző személy a főváros területén önkormányzati lakásbérlettel, bérlőtársi jogviszonnyal rendelkezik, illetve tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult, vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát a lakóépület bontása vagy felújítása miatti kihelyezés során pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe) vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta.

 

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

A pályázat kiírásának időpontja: 2023. május 8.

A lakások megtekintése:         A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Költségelvű pályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

VAGY

2.) elektronikus úton:

a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni      https://www.ferencvaros.hu

Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • kitöltött jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

 • kitöltött és aláírt nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:    2023. június 9.   12 óra

A pályázat benyújtásakor minden pályázat regisztrációs számot kap.

 Együtt költöző személyek 

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

 1. bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,
 2. bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

 • Pályázati kiírás  (PDF)
 • Jelentkezési lap (PDF) 

A pályázat bontásának ideje:            2023. június 12.   9.30 óra

A pályázat bontásának helye:            Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.) 1. emeleti Tanácsterem

 

 

V. Megpályázható LAKÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT:

A pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában /gyermekkel vagy gyermek nélkül költöző/ a formanyomtatvány kitöltésével több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését.

 1. kategória – gyermekkel költöző pályázók (2 szobás lakások)
 • IX. ker. Balázs B. u. 5. IV. 20.
 • IX. ker. Bokréta u. 33. II. 5.
 • IX. ker. Tűzoltó u. 66. tetőtér 23.

JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

 1. kategória – gyermek nélkül költöző pályázók (1 szobás lakás)
 • IX. ker. Ferenc tér 11. fszt. 1.

 A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

 

 

VI. A  PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – 2023. június 12. 9.30 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.

 

 

VII. A pályázatok értékelésének szempontjai

 1. Ferencvárosi kötődés (1-5 pont)
  Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkülbejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.
 2. Munkahely (3 pont)
  A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik

  Gyermekes pályázók esetében a felsoroltakon túlmenően
 3. Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkezik (10 pont)
 4. Ha a pályázó egyedül neveli gyermekét (5 pont)

 

 

VIII. A pályázatok értékelése

 1. Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 10 naptári napon belül megvizsgálja.
 2. A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
 3. A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
 4. Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott jelentkezési lapon feltüntetett adatok áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.
 5. A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

 

 

IX. Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak:

 • VII.1. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
 • VII.2. pontra vonatkozóan (munkahely/keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya – mely tartalmazza a munkavégzés helyét –, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
 • VII.3. pontra vonatkozóan: a IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézmény, vagy IX. kerületi köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
 • VII.4. pontra vonatkozóan: a családi pótlék megállapítására vonatkozó határozat, valamint a folyósított összeget tartalmazó utolsó bankszámlakivonat vagy postai készpénzátvételi szelvény
 • a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
 • a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj stb.).
 • adóigazolás (helyi adók vonatkozásában a pályázó állandó bejelentett lakcíme szerint illetékes önkormányzat adóirodája által kiállított igazolás, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás a közterhek megfizetésére vonatkozóan)
 • munkáltatói igazolás (a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás a munkaviszonyról és a jövedelemről)

 

 1. A szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére 2023. június 16. és 2023. június 21. napja között (ügyfélfogadási időben H: 13-17.30, Sz: 8-16 és P: 8-12 óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.
 2. A szükséges igazolások benyújtására a felhívás alapján június 22. és 2023. július 7. napja között (ügyfélfogadási időben, hétfőn: 13-17.30, szerdán: 8-16, pénteken 8-12 óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

A lakásokra vonatkozó nyertesek megállapítására a lakások meghirdetésének sorrendjében kerül sor.

A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg! Amennyiben a pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások bérleti jogával kapcsolatos döntéshozatali eljárásban már nem vesz részt.

 

 

X. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a IX. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti nyertes pályázó, a nyertes pályázó személye a pályázók születési dátuma – életkor szerint csökkenő sorrendben –, annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján kerül megállapításra.

Kiíró a nyertes pályázók személynek megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok alapján a soron következő pályázók közül állapítja meg az adott kategóriában meghirdetett lakások számával megegyező számú pályázók személyét arra az esetre, ha a nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével.

Pontazonosság esetén a sorrendet kategóriánként a pályázók születési dátuma – életkor szerint csökkenő sorrendben –, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján határozza meg.

A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

 

 

XI. A benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:

 1. a pályázó nem írja alá a papír alapon benyújtott jelentkezési lapot,
 2. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes vagy elektronikus benyújtástól eltérő módon (postai úton) nyújtotta be,
 3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,
 6. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,
 7. a pályázó a pályázati jelentkezési lapon valótlan adatot közölt.

 

 

XII. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 8 munkanapon belül ki kell hirdetni.

A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. A nyertes pályázók postai úton is értesítést kapnak.

 

 

XIII. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel.

Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.

A bérleti szerződést 5 év határozott időtartamra kell megkötni. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a lakás bérbeadása bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.

 

 

XIV. A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

 1. az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy
 2. valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy

– annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]

– annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

– akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

 

 

XV. A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

 1. a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
 2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi Csoportja (1092. Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 511, 267, 235, 543-as telefonszámon.

 

Budapest, 2023. május 5.

Baranyi Krisztina

polgármester megbízásából

 

Janitz Gergő

irodavezető sk.

 

 

Megpályázható lakások adatai

 

 Srsz.címszobaszámkomf. fokozatalapterületlakbér összegeA lakások az alábbi időpontokban tekinthetők meg
I. katergória

(gyermekkel költöző pályázók)

1.Bp. IX. ker. Balázs B. u. 5. IV. 20.2összkomfortos67,50 m276.950,-Ft2023.05.18

9-10 óráig

2023.05.25

15-16 óráig

2023.06.05

16.30-17.30 óráig

2.Bp. IX. ker. Bokréta u. 33. II. 5.2összkomfortos68,82 m278.455,-Ft2023.05.11

9-10 óráig

2023.05.22

16.30-17.30 óráig

2023.06.01

15-16 óráig

3.Bp. IX. ker. Tűzoltó u. 66. tetőtér 23.2összkomfortos67,94 m273.579,-Ft2023.05.18

9-10 óráig

2023.05.22

16.30-17.30 óráig

2023.06.06

15-16 óráig

 

II. katergória

(gyermek nélkül költöző pályázók)

1.Bp. IX. ker. Ferenc tér 11. fszt. 1.1komfortos32,03 m236.514,-Ft2023.05.11

9-10 óráig

2023.05.15

16.30-17.30 óráig

2023.06.01

15-16 óráig

 

Top