Pályázati felhívás 12 db üres lakás tulajdonjogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 229/2023. (XII.13.) számú határozata alapján a Vagyonkezelési Iroda lebonyolításában nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló 12 db üres lakás tulajdonjogának megszerzésére.

 

Ssz. cím szoba komfortfok alapter. kikiáltási ár pályázati letét összege
1. VII. Alsó erdősor utca 10. fszt. 6. (33602/0/A/8) 1 komfortos 36 m2 20 400 000 Ft 2 040 000 Ft
2. VII. Nefelejcs utca 25. fszt. 8.(33161/0/A/9) 1 komfortos 44 m2 20 700 000 Ft 2 070 000 Ft
3. VII. Péterfy Sándor utca 24. fszt. 4. (33145/0/A/5) 1 komfortos 40 m2 21 700 000 Ft 2 170 000 Ft
4. VIII. Kőris utca 9. I. 11.

(36072/0/A/11)

2 komfortos 56 m2 27 000 000Ft 2 700 000 Ft
5. VIII. Népszínház utca 51. fszt. 6. (35102/0/A/1) 1 félkomfortos 27 m2 15 600 000 Ft 1 560 000 Ft
6. X. Maglódi út 10/a. A ép. I. lh. III. 16. (40991/24/A/19) 1 komfortos 38 m2 18 600 000 Ft 1 860 000 Ft
7. X. Ónodi utca 1. I. 16.

(39162/2/A/15)

1 komfortos 35 m2 16 000 000 Ft 1 600 000 Ft
8. XIX. Kis Viola u. 3. fszt. 1. (164654/0/A/1) 1 komfortos 33 m2 15 800 000 Ft 1 580 000 Ft
9. XX. Bajza utca 11. fszt. 1.

(172668/0/A/1)

1 komfortos 32 m2 14 000 000 Ft 1 400 000 Ft
10. XX. Frangepán u. 113. fszt. 4. (179773/0/A/4) 1 komfortos 40 m2 16 700 000 Ft 1 670 000 Ft
11. VIII. Bókay J. u. 52. I. 11. (36212/0/A/9) 2 komfortos 66 m2 35 200 000 Ft 3 520 000 Ft
12. X. Lámpagyár u. 20. fszt. 1. (41540/88/A/1) 1 komfortos 45 m2 21 200 000 Ft 2 120 000 Ft

 

 

 

A pályázat beadásának határideje:

2024. február 9. napja (péntek) 12 óráig

 

A pályázat beadásának helye:

Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoportja

(Budapest IX. kerület Bakáts tér 14.)

 

A pályázat beadásának módja:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani,

a borítékra kérjük ráírni: „Pályázat lakás megvásárlására”

 

Borítékbontás időpontja:

2024. február 12. napja (hétfő) 9 óra

Borítékbontás helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Budapest IX. kerület Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

 

A pályázati versenytárgyalásra

2024. február 12. napján (hétfő) 10 órától,

a lakások meghirdetésének sorrendjében kerül sor

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Budapest IX. kerület Bakáts tér 14. II. emeleti üléstermében

 

A versenytárgyaláson jelen lehet:

A pályázati lebonyolításban résztvevő munkatársakon kívül az adott lakásra érvényes pályázatot benyújtó pályázó és a kíséretében lévő maximum 1 fő (aki nem a pályázóknak fenntartott széksorokban foglal helyet). Meghatalmazás hiányában kizárólag a pályázó licitálhat.

 

Pályázati tudnivalók, feltételek:

 

 1. A lakások jelenlegi állapotukban kerülnek eladásra, a helyreállítási, felújítási munkák költsége a leendő tulajdonosokat terheli. Az Eladó a helyreállítással és felújítással járó költségeket nem téríti meg.

A lakások kikiáltási ára a jelenlegi műszaki állapot szerint megállapított forgalmi érték.

 

 1. A külön szolgáltatást biztosító mérőórák (villanyóra, gázóra, vízóra) nem képezik az Eladó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát, a mérőhelyek szabályos kialakításáért és üzemképes állapotáért a tulajdonos önkormányzat nem vállal felelősséget. A nyertes pályázónak (fogyasztónak) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie, az ezzel járó átírási, továbbá a szabványos mérőhely kialakítási és a mérőóra felszerelési költségeket pályázó köteles viselni, azokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata nem téríti meg.

 

 

 

 1. A meghirdetett lakásokra vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

 

Az Önkormányzat, mint Eladó tájékoztatja a pályázót, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlanok átlagéletkora 100-110 év. A tulajdonos önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy a lakások műszaki állapotát megismerjék. A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok műszaki állapotának megismerése, felmérése a pályázó feladata, ezért a későbbiekben a tulajdonos önkormányzattal szemben szavatossági igénnyel nem élhetnek.

 

 1. Pályázatot benyújthat:
 1. természetes személy, aki tulajdonszerzési jogaiban nincs korlátozva,
 2. külföldi állampolgár, ha pályázati nyertesség esetén a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Kormányrendeletben előírt hozzájárulást a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül megszerzi,
 3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság,
 4. egyéni vállalkozó.

 

 5. A versenytárgyaláson részt vehet az a pályázó, aki a 4. pontban leírtaknak megfelel, továbbá megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

 

a, az a pályázó, aki a kikiáltási ár 10 %-át átutalta, illetőleg befizette a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a K&H Banknál vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára, és az a pályázat benyújtásának határidejéig [2024. február 9. napja (péntek) 12 óráig] beérkezett az önkormányzat számlájára (pályázati letét),

b, az a pályázó, aki a pályázati jelentkezési lapot, mely beszerezhető a Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjánál (Budapest IX. kerület Bakáts tér 14.) – a pályázati letét befizetéséről kiállított banki igazolás másolatával együtt – zárt borítékban 2024. február 9. napja (péntek) 12 óráig a Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoportjánál benyújtotta és

c, az a pályázó, aki a pályázati feltételeket maradéktalanul elfogadja.

 

 1. Érvénytelen a pályázat, ha:
 • a pályázat a pályázat beadásának határideje után került benyújtásra,
 • a pályázat nem felel meg a 4. és 5. pontokban leírtaknak,
 • a pályázó nem csatolja a pályázati kiírás szerint szükséges igazolásokat, dokumentumokat,
 • ha az ajánlattevő a pályázati letétet nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

 

 

 

 1. A versenytárgyaláson való részvételhez a versenytárgyalás megkezdése előtt:
 • amennyiben meghatalmazott személy vesz részt, a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie a lakás tulajdonjogát megszerezni kívánó személytől (ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás), melyet eredeti példányban kell leadni.
 • gazdasági társaság pályázó esetében le kell adni a cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatát, hiteles aláírási címpéldányát, meghatalmazott személynél fentiek szerinti meghatalmazását, továbbá az átláthatóságról szóló nyilatkozatot cégszerűen aláírva,
 • egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hiteles hatósági bizonyítványt.

 

Az elektronikus úton hitelesített dokumentumok papíralapon, kinyomtatva, a cégképviseletre jogosult(ak)/az egyéni vállalkozó által hitelesítve „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg feltüntetésével és cégszerű aláírással fogadhatók el.

 

 1. Nem vehet részt a versenytárgyaláson
 • aki érvénytelen pályázatot nyújtott be,
 • aki nem tesz eleget a 4-7. pontban foglalt feltételeknek.

 

 1. A pályázati versenytárgyalás során a lakás tulajdonjoga szerezhető meg, ajánlattétel, vagy több pályázó esetén licitálás keretei között. A kikiáltási ár a pályázatban lakásonként meghatározott vételár. A minimum licitmérték 100.000,-Ft, negatív licit nincs.

 

 1. A lakás tulajdonosa az lesz, aki a versenytárgyaláson ajánlattétel útján legalább a kikiáltási ár megfizetésére, több pályázó esetén a licitálás során a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetésére tesz ajánlatot.

 

A licitálás során a versenytárgyaláson megjelent – ugyanazon a szinten lévő – falszomszédos lakás tulajdonosa – nyertessége esetén – a licitálás során megajánlott vételárból 10% árelőnyt élvez azzal, hogy a vételár így sem lehet kevesebb mint a kikiáltási ár.

 

 1. A nyertes pályázó a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül köteles a vételárat megfizetni Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a K&H Banknál vezetett 10401196-00028988-00000001 számú számlájára és az adásvételi szerződést megkötni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, és az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázónak felróható okból nem kerül sor, a pályázati letét nem jár vissza a pályázó részére.

 

 1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a pályázat tárgyát képező lakásokra az államot elővásárlási jog illeti meg, így az adás-vételi szerződés hatálya függ az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatától. Az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát a Kiíró szerzi be a szerződő felek által kétoldalúan aláírt szerződés alapján. Amennyiben az elővásárlásra jogosult él az elővásárlási jogával, úgy a nyertes pályázónak a vételár visszajár.

 

 1. A pályázat nyertese által befizetett pályázati letét összegét a vételárba be kell számítani, a nem nyertes pályázók által befizetett pályázati letét összegét pedig a versenytárgyalás napját követő 30 napon belül vissza kell utalni a pályázók részére.

Nem jár vissza a pályázati letét annak a pályázónak, akinek a szerződés megkötése neki felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, ebben az esetben a pályázati letét összege a Kiírót illeti meg.

 

Kiíró a pályázati letét után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, ebben az esetben a kamat mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglaltak az irányadóak.

 

 1. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a lakás megvásárlásával a Vevőnek
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban illeték törvény) 18. §-a és 19. §-a szerint a visszterhes vagyonátruházással illetékfizetési kötelezettsége keletkezik,
 • valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdése alapján 600 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége van. A nyertes köteles az igazgatási szolgáltatási díjat befizetni, és az adásvételi szerződés megkötésekor a befizetést igazoló eredeti csekk-szelvényt benyújtani az önkormányzatnak,
 • építményadó fizetési kötelezettsége keletkezhet, melynek mértékét a lakás fekvése szerint illetékes Önkormányzat rendeletében szabályozza.

 

 1. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a lakás megvásárlásával kapcsolatban az adásvételi szerződés elkészíttetéséről, annak ügyvédi vagy kamarai jogtanácsos általi ellenjegyzéséről az Önkormányzat (mint eladó) gondoskodik, és vállalja az ezzel kapcsolatos költségek viselését is.

 

 

A pályázatra kiírt lakások megtekinthetők a helyszínen:

 

Budapest VII. kerület Alsó erdősor utca 10. fszt. 6.

2024. január 18. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

2024. január 30. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

 

Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 25. fszt. 8.

2024. január 23. napján (kedd) 9 óra és 10 óra között

2024. február 1. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

 

Budapest VII. kerület Péterfy Sándor utca 24. fszt. 4.

2024. január 25. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

2024. február 6. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

 

Budapest VIII. kerület Kőris utca 9. I. 11.

2024. január 18. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

2024. január 30. napján (kedd) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest VIII. kerület Népszínház utca 51. fszt. 6.

2024. január 23. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

2024. február 1. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest X. kerület Maglódi út 10/a. A ép. I. lh. III. 16.

2024. január 25. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

2024. február 6. napján (kedd) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest X. kerület Ónodi utca 1. I. 16.

2024. január 18. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

2024. január 30. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

 

Budapest XIX. Kis Viola u. 3. fszt. 1.

2024. január 23. napján (kedden) 9 óra és 10 óra között

2024. február 1. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

 

Budapest XX. Bajza utca 11. fszt. 1.

2024. január 18. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

2024. január 30. napján (kedden) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest XX. Frangepán u. 113. fszt. 4.

2024. január 25. napján (csütörtök) 15 óra és 16 óra között

2024. február 6. napján (kedd) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest VIII. Bókay J. u. 52. I. 11.

2024. január 23. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

2024. február 1. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

 

Budapest X. Lámpagyár u. 20. fszt. 1.

2024. január 25. napján (csütörtök) 9 óra és 10 óra között

2024. február 6. napján (kedd) 15 óra és 16 óra között

 

A kiíró jogosult a pályázati felhívást a határidő letelte előtt részben vagy egészben indokolás nélkül visszavonni, de erről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyen köteles a pályázati határidő lejárta előtt hirdetményt közzétenni.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi Csoportja (Budapest IX. kerület Ráday utca 26.) nyújt a 215-1077/502, 511, 267, 543 telefonszámon.

 

 

A teljes kiírás itt érhető el DOC  PDF

Top