Pályázat Közútkezelői és Üzemeltetői Csoport csoportvezető munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda

 

Közútkezelői és Üzemeltetői Csoport

csoportvezető

 

munkakörének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. 06. 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1. Budapest, Ráday u. 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet I.32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 

Ellátandó főbb feladatok:

A hatályos jogszabályok alapján Közútkezelői és Üzemeltetői Csoport feladatainak irányítása, koordinálása, ellenőrzése ezen belül különösen az alábbi szakfeladatok tekintetében:

 • Beruházások, közutak, járdák, útcsatlakozók, közművek létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulás tervezetének elkészítése, szakmai kapcsolattartás, részvétel szakmai egyeztetéseken, a bontások és helyreállítás ellenőrzése,
 • kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó közútkezelői, tulajdonosi, munkakezdési hozzájárulások tervezetének elkészítése, szakmai kapcsolattartás, részvétel szakmai egyeztetéseken, megvalósítás szakmai ellenőrzése,
 • az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közutak és tartozékai karbantartási feladatainak ellátása,
 • forgalomtechnikai eszközökkel, közművekkel kapcsolatos hiányosságok feltárása, szükséges intézkedések megtétele (pl. közvilágítási hibák, fedlap hibák esetén intézkedés közmű-szolgáltatók felé),
 • javaslattétel fejlesztésekre, szakági tervek készíttetése, (beszerzési eljárás bonyolítása, szerződéstervezet előkészítése),
 • beruházási feladatok szakmai előkészítése és közreműködés annak teljes körű lebonyolításában
 • az ügyfélfogadással, ügyfélpanaszokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Általános főbb feladatok:

 • a Közútkezelői és Üzemeltetői Csoport által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó teljesítési igazolások szignálása,
 • Az Iroda feladatkörében készített pályázati felhívások, ajánlatkérő levelek szignálása,
 • Az Iroda feladatkörében elkészített vagy az Iroda kötelezettségébe utalt képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések, valamint a képviselő-testületi és bizottsági határozatok végrehajtásáról szóló jelentések szignálása,
 • Az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek, iratok, beadványok ügyintézőre történő szignálása, ügyiratok irattárba helyezésének szignálása,
 • A külső és társszervezetekhez küldendő megkeresések, ezen szervezeteknek adott válaszok szignálása,
 • Az Iroda feladatkörébe tartozó lakossági levelekre, bejelentésekre és kérelmekre készített válaszlevelek szignálása,
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó számla szakmai (mennyiségi és minőségi) teljesítési igazolások szignálása,
 • A tisztségviselőknek címzett bejelentésekre, kérdésekre készített válaszlevél-tervezetek ellenőrzése, szignálása,
 • Közérdekű adatkérésekre adott válaszok ellenőrzése, szignálása,
 • A vállalkozási szerződések átvizsgálása, szignálása, a szerződéses határidők betartatásának figyelemmel kísérése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett iskolai végzettség és szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:

 • útépítő mérnöki vagy közlekedésmérnöki szakképzettség
 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • tervezői gyakorlat
 • műszaki ellenőri jogosultság
 • közútfenntartási, – üzemeltetési, – beruházói gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség írásban és szóban
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség
 • döntésképesség
 • megbízhatóság, precizitás, pontosság
 • kiváló szintű konfliktuskezelés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul;
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Adrián irodavezető nyújt a 215-1077/506 hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el az előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 11.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2021. november 5.

 

 

 

Top