Pályázat humánpolitikai csoportvezető munkakör betöltésére

          Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyző

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai Csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 23. pont humánpolitikai feladatkör besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Humánpolitikai Csoport munkáját. Karbantartja a létszámadatokat, statisztikákat és adatszolgáltatásokat készít, nyilvántartásokat vezet. Ellenőrzi a humánpolitikai ügyintézők munkáját, az előállított munkaügyi iratok megfelelőségét. Biztosítja a csoport dolgozói számára a zavartalan működéshez szükséges feltételeket, gondoskodik a munkafegyelem biztosításáról és betartásáról.

Részt vesz a csoport tevékenységével kapcsolatos munkaértekezleteken, megbeszéléseken és továbbképzéseken. Gondoskodik az új dolgozók betaníttatásáról, jó színvonalú felkészülésükről, valamint szakmai képzésükről.

Figyelemmel kíséri a megjelenő jogszabályokat és gondoskodik arról, hogy a csoportot érintő jogszabályváltozásokat az ügyintézők haladéktalanul megismerjék és munkájukban alkalmazzák, közreműködik a belső szabályzatok elkészítésében. Személyi anyagokat kezel, napi szinten használja a KIRA rendszert.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közszolgálati jogviszonyban szerzett szakmai, vezetői (HR vezetői) gyakorlat
 • KIRA program ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetencia:

 • jó szervezési, kommunikációs és problémamegoldó képesség
 • erős felelősségtudat, nagy munkabírás
 • együttműködő készség, kapcsolatteremtő készség
 • a szakterülethez kapcsolódó jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–     szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

–     iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–     90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

–     A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

–      A pályázó nyilatkozata arról, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

–     A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. október 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/84-1x/2022. valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai Csoportvezető
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére az jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022.08.11.

Top