Pályázat hatósági irodavezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda


hatósági irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hatósági Iroda munkáját,
 • felügyeli és gondoskodik, az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek határidőre történő elvégzéséről
 • gondoskodik az iroda tevékenységével kapcsolatos bizottsági és testületi előterjesztések előkészítéséről és részt vesz, vagy képviselteti magát a testületi, szükség esetén a bizottsági üléseken,
 • gondoskodik az iroda feladatkörét érintő képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásáról,
 • részt vesz a közmeghallgatásokon és az iroda tevékenységét érintő lakossági fórumokon,
 • kivizsgáltatja az iroda hatáskörébe tartozó panaszbeadványokat, gondoskodik azok határidőben történő megválaszolásáról
 • megszervezi a helyszíni ellenőrzéseket, kijelöli az abban résztvevő munkatársakat,
 • gondoskodik az adatszolgáltatások határidőre történő elkészítéséről
 • gondoskodik a közérdekű adatigénylések teljesítéséről, ennek akadálya esetén a kérelem elutasításáról,

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Főiskola vagy Egyetem. Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga (29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 14. Hatósági feladatkör I. besorolás szerint meghatározott végzettség.)
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/31394/2020/XXV, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági irodavezető

vagy

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS www.kozigallas.gov.hu – 2020. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top