Pályázat Főépítészi munkatárs munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Főépítészi munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, Bakáts tér 14.

Ellátandó feladatok:

 • A főépítész munkájának segítése a településrendezési feladatok ellátásában;
 • településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák.
 • Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában.
 • Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok.
 • Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása.
 • Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Településképi bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok.
 • A polgármester jogkörébe tartozó hatósági bizonyítványok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások készítése.
 • A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi, asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési vélemények előkészítésében való közreműködés.)
 • A feladatkörhöz kötődő önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel;
 • Településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárások előkészítése;
 • Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás;
 • Településrendezési eszközök előkészítése;
 • Településrendezési és tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése;
 • Építészeti és értékvédelmi vonatkozású rendeletek és egyéb építésüggyel, településfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában és módosításában való szakértő szakmai részvétel.
 • a térinformatikai rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése,
 • a rendszer folyamatos adatfeltöltésének koordinálása,
 • történeti városrészek területére városmegújítási akció adatbázisának kezelése,
 • városrendezési tervekhez digitális térkép, légi fotó kiadása, digitális nyilvántartás karbantartása,
 • a Budapest IX. kerület területén a választókerületek határvonalaiban – jogszabályváltozás miatt – szükségessé váló átvezetéseit tartalmazó választási térkép adatállományának ellenőrzése a térinformatikai digitális térképen,
 • a választási rendszerekben nyilvántartott szavazókörök, választókerületek határvonalait érintő adatállomány ellenőrzésében és az utcajegyzék összeállításában való közreműködés,

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános főépítészi munkatárs.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a 29/2012.(III.7) Kormány rendelet 1. számú mellékletének 32. pontja szerinti végzettség, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • térinformatikai rendszer ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/86/2021. valamint a munkakör megnevezését: Főépítészi munkatárs

vagy

Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2021. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.ferencvaros.hu

Top