Pályázat Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
(1092 Budapest, Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör ellátására


A jogviszony típusa:

Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)

A jogviszony időtartama:
3 év határozott időtartam

A munkavégzés helye:
1096 Budapest, Haller utca 27.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése.
• Az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, szakmai és operatív feladatok irányítása, ellenőrzése.
• Képviseli a társaságot a hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
• A társaság alkalmazottai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, jóváhagyja a munkaköri leírásokat.
• Kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.
• Elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a Képviselő – testület elé terjeszti.
• Megszervezi a Képviselő – testületi határozatok végrehajtását.
• A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti.
• A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, és végrehajtatja.
• Elkészíti, aktualizálja a szükséges belső szabályzatokat.
• Gondoskodik a társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről.
• A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli.
• A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja.

 

Munkabér és juttatás:
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a Gazdasági Társaságok Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerint, a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás.

Pályázati feltételek:

• televíziós és/vagy marketing területen szerzett minimum 5 év tapasztalat
• minimum 1 éves igazolt vezetői gyakorlat
• magyar állampolgárság,
• szakirányú végzettség,
• felhasználói szintű MS Office ismeretek
• kiváló kommunikációs képesség, együttműködési hajlandóság
• kiváló szervező és problémamegoldó képesség
• büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Előnyt jelent:

• állami, önkormányzati, gazdasági társaságban szerzett tapasztalat
• jogi, közgazdasági ismeretek,
• idegen nyelv tárgyalóképes ismerete és/vagy nyelvvizsga,
• pályázati tapasztalat,
• projektvezetési tapasztalat,
• rendezvényszervezési tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza, a bérigény megjelölésével
• vezetői program,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamit a Ptk. 3:115.§-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn;

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 1.

A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre
vagy

• postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat

A pályázat elbírálásának az ideje:
A benyújtási határidőt követő soron következő Képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja:

A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörre pályázókat előzetesen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hallgatja meg, majd javaslatot tesznek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője személyére.

A pályázatot a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a https://ferencvarosimedia.hu/ honlapon szerezhet.

Top