Álláspályázat Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ gazdasági főelőadó munkakör betöltése mellett intézményvezetői munkakör ellátására, magasabb vezetői megbízás keretében

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

gazdasági főelőadó munkakör betöltése mellett

intézményvezetői munkakör ellátására, magasabb vezetői megbízás keretében

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Magasabb vezetői megbízás: fennálló határozatlan idejű alkalmazásra épül, vagy a magasabb vezetői megbízással együtt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével történik.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

A munkakörbe, illetve az intézményvezetői, magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását.
 • Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.
 • Biztosítja az intézmény törvényes működését, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét.
 • Gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.
 • Ellát egyéb gazdasági, pénzügyi feladatokat, szerződéseket készít.
 • Gyakorolja a jogszabály által előírt vezetői jogokat.
 • Gondoskodik a Képviselő – testületi határozatok végrehajtásáról.

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi- vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • hasonló munkakörben, elsősorban az intézményüzemeltetésben szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
 • büntetlen előélet, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság,
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek,
 • kiváló kommunikációs képesség, együttműködési hajlandóság,
 • kiváló szervező és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • vezetői gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • fizetési igény megjelölése,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata (legkésőbb a szakmai bizottsági meghallgatás időpontjáig az eredeti példány benyújtandó)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Kjt. 41. §-a értelmében vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ) 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/69/2023., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főelőadó munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezetői) megbízással

vagy

 • elektronikus úton, e-mailben megküldve a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre, Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A beérkezett érvényes pályázatokat előzetesen a fenntartó által kijelölt véleményező szakmai bizottság az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság értékeli, majd véleményezésére és javaslatára figyelemmel, a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a teljeskörűen benyújtott (minden előírt melléklet, dokumentum és igazolás csatolásával ellátott) pályázatokat van módunkban befogadni. A hiányos pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. év novemberi vagy decemberi Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Az intézménnyel kapcsolatban további információt a https://www.intezmenyuzemeltetes.hu/ weboldalon talál.

 

A teljes pályázati felhívást megtekintheti a https://www.ferencvaros.hu/palyazatok-kategoria/allas/ linken.

 

 

 

Top