Pályázat Ferencvárosi Epres Óvoda óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Epres Óvoda

óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. október 1. napjától 2026. július 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása, a nyertes pályázó esetében,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázatai eljárással összegfüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/68-2/2021. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus óvodavezetői megbízással.
 • vagy
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre megküldve

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül értékeli. A szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra. A pályázatokról, az igazgatói munkakör betöltéséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályáztató érvénytelennek nyilváníthatja annak érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. szeptemberi Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.kozigallas.hu – 2021. május 17.

 

Top