Pályázat esélyegyenlőségi és ifjúságügyi referens munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

 

esélyegyenlőségi és ifjúságügyi referens

munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet I.9. Szociális és gyámügyi feladatok

 

Ellátandó főbb feladatok:

 

 • Segítséget nyújt a hátrányos helyzetű csoportoknak segíti a fejlesztési célkitűzések meghatározását, szervezi azok realizálását;
 • A szakterületet érintő szerződéskötéseket, együttműködési megállapodásokat előkészíti, egyezteti, ellenőrzi; ellátja a szakterület adminisztrációs feladatait;
 • Megszervezi a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot, ellátja annak titkári feladatait, felelős a Fórum szakmai munkájáért;
 • Kapcsolatot tart az országos, regionális, megyei és helyi szakmai szervekkel, hivatalokkal;
 • A Helyi Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok teljesülését vizsgálja, amelyről évente egyszer beszámol a Képviselő-testület felé;
 • Intézi a nemzetiségi önkormányzatok ügyeit;
 • Ellátja a Kábítószer Egyeztető Fórum titkári feladatait;
 • Kapcsolatot tart a Diákönkormányzattal, segíti a diákönkormányzatok munkáját;
 • HERO és INCLUDATE projektekben való szakmai részvétel;

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • esélyegyenlőségi feladatok ellátása

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 9. pontjában az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • önálló, folyékony angol nyelvhasználat szóban és írásban

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • részletes szakmai önéletrajz, pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, hat hónap próbaidő kikötésével.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. április 5.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton tértivevénnyel, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u.24-28. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: XII/25/2022., valamint a munkakör megnevezését:
  esélyegyenlőségi referens
 • Elektronikus úton Szilágyi Imre irodavezető részére a szilagyiimre@ferencvaros.hu címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül.
 • A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Szilágyi Imre irodavezető nyújt a 215-1077/328 hivatali telefonszámon vagy a szilagyiimre@ferencvaros.hu címen.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu

 

 

Top