Pályázat belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Csoport


belső ellenőrzési vezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének – helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület – jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
 • a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
 • az ellenőrzések összehangolása;
 • ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
 • a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
 • az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti összeállítása.

Továbbá a belső ellenőrzési vezető köteles:

 • gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók;
 • gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;
 • biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításáról;
 • a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről tájékoztatni;
 • kialakítani és működtetni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. §-ában meghatározott nyilvántartást;
 • a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
 1. b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy
 2. c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és
 3. ca) okleveles pénzügyi revizori,
 4. cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,
 5. cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
 6. cd) ellenőrzési szakelőadói,
 7. ce) okleveles könyvvizsgálói,
 8. cf) költségvetési ellenőri,
 9. cg) mérlegképes könyvelői,
 10. ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
 11. ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
 12. cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
 13. ck) felsőfokú költségvetési,
 14. cl) felsőfokú államháztartási,
 15. cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,
 16. cn) államháztartási ügyintézői,
 17. co) elektronikus információbiztonsági vezetői,
 18. cp) integritás tanácsadói vagy
 19. cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel, és

legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat

 • közigazgatási szakvizsga,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői képesség, kiváló szervezőkészség,
 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • ASP rendszer ismerete
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció,
 • Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolat, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti bűntető eljárás, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 11.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a 215-1077/250 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Apollónia Aranka irodavezető részére a palyazat.belsoellenorzesivezeto@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a jegyző, mint Munkáltató dönt, a polgármesterrel egyetértésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ferencvaros.hu – 2020. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 9.

 

Top