Pályázat a Ráday u. 18. földszint V. szám alatti, 79 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális és/vagy oktatási tevékenység céljára

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

 

nyilvános pályázatot hirdet

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

a pályázati felhívásban megjelölt, nem lakás céljára szolgáló helyiség

bérleti jogának megszerzésére kulturális és/vagy oktatási tevékenység céljára,

az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettséggel

 

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségek

 

I.

a 1092 Budapest, Ráday u. 18. földszint V. szám alatti, 79 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiség.

 

A helyiségre vonatkozó bérleti jog 2025. augusztus 31. napjáig szóló határozott időre szerezhető meg.

 

A helyiségben kizárólag kulturális és/vagy oktatási tevékenység folytatható.

 

A helyiség bérbeadáskori bérleti díja: piaci alapon 206.771,- Ft/hó + ÁFA összeg, együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díja 51.593,- Ft/hó+ÁFA, mely a helyiségben folytatható tevékenység, valamint az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettség figyelembevételével került meghatározásra. Amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegével egyezik meg.

 

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

Pályázni a jelen pályázati felhívásban meghatározott módon, az annak 1. számú mellékletét képező jelentkezési lap kitöltésével és az alábbiak szerint meghatározott nyilatkozatok és iratok csatolásával lehet.

 

A jelentkezési lapon a pályázónak – többek között – meg kell határoznia a helyiségben általa folytatni kívánt konkrét kulturális tevékenységet, a konkrét kulturális tevékenység során megvalósítandó programokat, valamint meg kell jelölnie az önkormányzati együttműködés keretében teendő – az önkormányzat által elfogadott kulturális koncepció célkitűzéseivel összhangban lévő – vállalásait. Egyben meg kell határoznia a tevékenység(ek) személyi feltételeit és pénzügyi forrásait.

 

Pályázatot nyújthat be:

 1. egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy,
 2. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetek (Pl: a feltételeknek megfelelő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közhasznú szervezet)

 

aki, illetve amely a bérleti szerződésben vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és az Önkormányzat, mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) rendelkezéseinek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, a Bérbeadó által engedélyezett albérlet, üzemeltetési szerződés esetén kizárólag természetes személynek, vagy átlátható szervezetnek adja azt albérletbe vagy üzemeletetésbe.

 

 

A pályázat érvénytelen, amennyiben a helyiségben végezni kívánt tevékenység a pályázathoz benyújtott cégkivonatban, alapító okiratban illetve egyéni vállalkozásról kiállított igazolásban a pályázó által végezhető tevékenységek között nincs feltüntetve.

 

A pályázaton részt vehet:

 1. aki írásbeli nyilatkozatával elfogadja a havi bérleti díj összegét,
 2. aki írásbeli nyilatkozatával elfogadja, hogy a bérleti díj minden év május 1-én 4 %-kal emelkedik, valamint amennyiben a későbbiekben a közös költség magasabb lesz a jelenlegi bérleti díjnál, akkor a díj a mindenkori közös költség összegével egyezik meg.
 3. aki vállalja, hogy a bérbeadói értesítés kézhezvételét követően közjegyzői tartozáselismerő nyilatkozatot tesz, és azt a bérleti szerződés megkötése előtt Bérbeadónak benyújtja,
 4. amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy ha a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta,
 5. amennyiben a pályázó civil szervezet vagy vízitársulat, úgy ha a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva pályázatához csatolta.

 II. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉLEK

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati jelentkezési lapot (a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának Ügyfélszolgálatán, a 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. fszt. szám alatt szerezhető be, vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető)

 

 1. egyéni vállalkozói nyilvántartásba felvett természetes személynél az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolatát,

 

 1. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál cégkivonat másolatát, hiteles aláírási címpéldányt;

 

 1. civil szervezet esetében hitelesített alapító, létesítő okiratot, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt;

 

 1. pályázói nyilatkozatot arról, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása, valamint nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt (4. melléklet);

 

 1. átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatot az alábbiak szerint:

 

 • amennyiben a pályázató belföldi vagy külföldi jogi személy, úgy a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva,
 • amennyiben a pályázó civil szervezet, vízitársulat, úgy a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva.

 

 1. nyilatkozatot a 2021. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról

 

A pályázati ajánlatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban

 2022. szeptember 29. napján 12.00 óráig kell személyesen benyújtani

a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján

(1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321.)

A ZÁRT BORÍTÉKRA A

„KULTURÁLIS/OKTATÁSI PÁLYÁZAT

1092 Budapest, Ráday u. 18.”

 

JELIGÉT RÁ KELL ÍRNI

 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására

 2022. szeptember 30. napján 10.00. órakor kerül sor

a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 330. alatti hivatalos helyiségében.

 

Az ajánlatok felbontásánál a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságán, mint kiírón (a továbbiakban Kiíró), illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, ami azonban nem módosíthatja a benyújtott pályázat tartalmát.

 

A helyiség

MEGTEKINTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

 

A pályázati hirdetményben feltüntetett helyiség előre egyeztetett időpontokban tekinthető meg.

 

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

 

 • Vagyonkezelési Iroda: Janitz Gergő, Budapest, Ráday u. 26., tel.: +36/1-215-1077/510
 • Humánszolgáltatási Iroda: dr. Kelemen Miklós, Budapest, Lenhossék u. 24-28., tel.: +26/1-215-1077/319

 

A pályázatok elbírálása

 

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága bírálja el az alábbi szempontok alapján:

 

 • a helyiségben folytatni kívánt konkrét kulturális/oktatási tevékenység,
 • a konkrét kulturális/oktatási tevékenység során megvalósítandó programok,
 • az önkormányzattal történő együttműködés során vállaltak.

 

A pályázat érvénytelen amennyiben:

 

 • a leadási határidőt követően érkezett,
 • hiányosan került benyújtásra,
 • azt nem személyesen nyújtották be,
 • a pályázó ellen a NAV-nál végrehajtási eljárás van folyamatban, adószáma felfüggesztésre került,
 • a helyiségben végezni kívánt tevékenység a pályázathoz benyújtott cégkivonatban, egyéni vállalkozásról kiállított igazolásban, illetve az alapító okiratban nincs feltüntetve a pályázó által végezhető tevékenységek között,
 • a pályázó a pályázati jelentkezési lapot hiányosan tölti ki (különösen, ha nem határoz meg konkrét tevékenységet, nem határoz meg az önkormányzati együttműködés keretében vállalásokat, nem teszi meg a szükséges nyilatkozatokat),
 • a pályázó a Kiíró hiánypótlási felszólítása ellenére sem pótolja a megállapított hiányosságokat.

 

A pályázatok várhatóan 2022. október hónapban kerülnek elbírálásra, melynek eredményéről a pályázók, a szerződéskötés időpontjáról pedig a nyertes pályázó postai úton kapnak értesítést. A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó

kötelezettségek, illetve feltételek

 

 1. A helyiségre a bérleti szerződés kizárólag az önkormányzat és a nyertes pályázó között kötendő együttműködési megállapodás (mely tartalmazza többek között a bérlő együttműködésben vállalt kötelezettségeiről szóló évenkénti, előző évi teljesítéseiről szóló beszámolási kötelezettséget is) megkötését követően jöhet létre.

 

 1. Az önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiséget jelenlegi, pályázók által megismert műszaki állapotában adja bérbe, s a helyreállításával – beleértve a szabványos mérőhelyek kialakításával és mérőórák felszerelésével, valamint a bérlő által folytatni kívánt konkrét tevékenységének kialakításával – járó költségeket nem téríti meg.

A helyiségben történő bármely műszaki engedélyeztetéshez kötött változtatást, átalakítást Bérlő az Önkormányzat jóváhagyásával végezhet.

Az Önkormányzat az ingatlan általa engedélyezett felújítása, átalakítása esetén az adott társasház hozzájárulására, illetve a szükséges engedélyek beszerzésére vonatkozóan felelősséget nem vállal, a bérlő ezzel kapcsolatos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

 1. A tulajdonos önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy a helyiség, illetve a társasház műszaki állapotát megismerjék. Felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlan, illetve a társasház műszaki állapotának megismerése, felmérése a pályázó feladata, ezért a későbbiekben a tulajdonos önkormányzattal szemben szavatossági igénnyel nem élhetnek.

 

 1. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak, az ezzel járó átírási költségeket Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nem téríti meg.

 

 1. A közüzemi költségeket a havi bérleti díj nem tartalmazza. A nyertes pályázó köteles a víz-, csatorna használatra, valamint a szemétszállításra a szolgáltatóval közvetlenül – a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül – szerződést kötni. A szerződés megkötésének időpontjáig a bérlő a bérbeadónak a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni.

 

Bérlő a helyiségre bérlőtársi jogviszonyt nem létesíthet, a helyiség albérletbe, üzemeltetésbe adásához az Önkormányzat hozzájárulását kell kérnie.

 

A bérbeadó önkormányzat a szerződést felmondhatja, ha a bérlő

 1. a bérleti szerződésben, valamint az együttműködési megállapodásban foglalt feltételeket megsérti,
 2. a bérfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti,
 3. a bérleti szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
 4. a helyiséget engedély nélkül albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 5. az előírt határidőn belül nem köti meg közvetlenül a szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz-, csatorna és szemétszállításra),
 6. a közvetlenül szolgáltatóval kötött szerződés alapján nem fizeti meg szolgáltatónak a (víz- csatorna-, szemét-, elektromos áram-, gázhasználat) díjakat,
 7. általi zajterhelés, por-, bűz-, és káros anyag kibocsátás a szomszédos lakásokban a jogszabályokban előírt értéket túllépi
 8. illetve az albérlő vagy üzemeltető egy – a bérleti szerződés megkötését (albérletbe, üzemeltetésbe adás engedélyezését) követően beállott – körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti,
 10. a helyiség építési engedélyezési vagy településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó átalakítását erre vonatkozó hozzájárulás nélkül végzi el.

 

 

Bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű állapotban a bérbeadónak visszaadni.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy

 1. helyiség bérleti díját ÁFA fizetési kötelezettség terheli,
 2. a helyiség használatának, hasznosítási módjának megváltoztatása kapcsán a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (különösen a 17-19.§-ai) rendelkezései az irányadók.

 

A teljes kiírás illetve a mellékletek itt érhetőek el.

 

Top