Pályázat a Leövey Klára Gimnázium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Emberi Erőforrások Minisztere 

  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  

Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

  

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1096 Budapest, Vendel utca 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók. 

  

Pályázati feltételek: 

 • Egyetem, szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve, 
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
 • cselekvőképesség, 
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, 
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, 
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
 • a pályázó szakmai önéletrajza, 
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), 
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, 
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel

(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. 

 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyiné Mérei Judit nyújt, a 06 1 795 8109 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Belső-Pesti Tankerületi Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/HR/00656-2/20 , valamint a beosztás 

megnevezését: Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium – 

Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • tankerületi központ honlapja http://kk.gov.hu/belsopest 
 • intézmény honlapja http://www.leovey.hu/ 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Belső Pesti Tankerületi Központ címére.

A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium intézményvezetői beosztására”.

Top