Pályázat a Hatósági Iroda Hatósági ügyintéző munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda

 

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 14. hatósági feladatkör az I. besorolási osztályban

 

Ellátandó főbb feladatok:

 • lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárásokat;
 • ennek során teljes körű bizonyítási eljárást folytat le, majd ennek alapján figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont ügyfelet, vagy indokolt esetben közigazgatási bírságot szab ki az Ákr. szabályainak megfelelően;
 • bírság befizetésének elmaradása esetén intézkedik a behajtás iránt;
 • jogorvoslat esetén összeállítja a bírósághoz küldendő iratokat és elkészíti az alperesi védirat tervezetét.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárások lefolytatása.

 

Jogállás, illetmény és egyéb juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola vagy Egyetem,
 • Közigazgatási/jogi területen szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közszolgálati vagy jogi végzettség
 • közigazgatási/jogi szakvizsga
 • Közigazgatási/jogi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sotkó Béla a Hatósági Iroda irodavezető helyettese nyújt a 215-1077/472 hivatali telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Sotkó Béla Hatósági Iroda irodavezető-helyettese részére a sotko@ferencvaros.hu e-címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, várhatóan a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 10 napon belül.  A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.október 17.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2020. szeptember 22.

 

Top