Pályázat a FESZOFE ügyvezetői feladatainak ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

pályázatot

hirdet a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezetői feladatok ellátására

 

A jogviszony típusa: Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: Határozatlan

A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ügyvezető alapfeladata a Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
 • Az ügyvezető illetve az önkormányzat Szervezési Csoportja gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről.
 • Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a Képviselő – testület elé terjeszti.

Az ügyvezető köteles a Képviselő – testület kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság irataiba való betekintést lehetővé tenni.

 • Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak.
 • Az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz.
 • A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a Képviselő – testület által meghatározott feladatokat végrehajtja.
 • A Képviselő – testületi határozatok végrehajtását megszervezi.
 • A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti.
 • A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.
 • A társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezetek működési rendjét meghatározza.
 • A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről gondoskodik.
 • A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli.
 • A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja.
 • Az ügyvezető feladata a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása.
 • Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése.
 • A Képviselő – testület, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.
 • A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
 • A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást megindítja.
 • A szervezeti és működési rend szabályozásában dönt (kivéve, ha ez nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe).
 • A munkaköri leírásokat jóváhagyja.
 • Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére.
 • Utalványozási jog megadása, visszavonása.
 • Olyan hitelfelvétel ügyében dönt, amelyek nem tartoznak a Képviselő – testület hatáskörébe.
 • A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja.
 • A társaság reklám és propaganda munkájában dönt.
 • A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében dönt.
 • A társaság eredményes és gazdaságos működésének biztosítása.

Munkabér és juttatás:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a FESZOFE Nonprofit Kft. juttatásai és javadalmazási szabályzatában foglaltak szerint. (Az ügyvezető munkabérét és egyéb juttatásait a Képviselő-testület állapítja meg az Mt. rendelkezései szerint, valamint a FESZOFE Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.)

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú iskolai végzettség
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • vezetői program,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez, (: a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető munkavállalóra vonatkozó összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, (a pályázó nyilatkozata arról Ptk. Harmadik könyve szerinti kizáró feltételek és összeférhetetlenségi okok, valamint a Mt. 211. §. szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 13.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízás.
 • Személyesen: Jegyzői Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/24.).

A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a Képviselő-testületi döntést követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának módja:

A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakör ellátására beérkezett pályázatok alapján az érvényes pályázatot benyújtókat előzetesen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági, Civil és Sport Bizottság meghallgatja és javaslatot tesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető személyére.

A pályázatot a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát indokolt esetben eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

Top