Pályázat a FESZGYI intézményvezető munkakörének betöltésére

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a

alapján pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Munkáltatói jogkör: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja (Mötv. 19.§, 67. § g) pont)

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

Az intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.

 

Gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról, biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai önállóságát, valamint a törvényesség és az önkormányzati vagyon védelmét.  Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról.  Folyamatosan egyeztet a fenntartóval a férőhelyek tekintetében.  Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.

 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.1. pontjában meghatározott végzettség vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 9/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rendelkezik vezetőképzést igazoló tanúsítvánnyal, vagy vállalja az 6. §-ban foglalt határidőn belüli vezetőképzésben való részvételt, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozik, illetve megfelel az 1. § (2) bekezdésben foglalt valamely mentesítő feltételnek, melyet hitelt érdemlően igazolni tud.
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat javító célok megvalósulására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
 • részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem állnak fenn vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerését követően e rendelet 6. §-ban foglalt határidőn belül részt vesz a vezetőképzésben, vagy ha megfelel az 1. § (2) bekezdésben foglalt valamely mentesítő feltételnek, úgy az erről szóló dokumentumot csatolja a pályázathoz,
 • nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. novemer 3.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Jegyzői Iroda kollégája nyújt, a 06/1-215-1077/256 mellék telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kp/28696/2020/II., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető)
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

 

A pályázat elbírálásának várható ideje:

2020. decemberi Képviselő-testületi ülés

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Top