Ajánlattételi felhívás a FESZGYI 2018-2020 közötti időszak gazdasági és pénzügyi tevékenységének átvilágítására

FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével

 

Ajánlatkérés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (a továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban.

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó neve: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Telefonszám: +3612151077

E-mail cím: jegyzo@ferencvaros.hu

 

Ajánlatkérés tárgya:

FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 7.) 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével az alábbiak szerint:

 1. A tevékenység folytatására feljogosító alapvető dokumentumok (Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend, működési engedélyek, a szakmai, gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátásához kapcsolódó szabályozórendszer) szabályozottságának és szabályszerűségének vizsgálata.
 2. A költségvetés tervezésének, a költségvetési előirányzatok módosításának, a költségvetési támogatások felhasználásának szabályszerűségi vizsgálata.
 • A bevételi és kiadási előirányzatok tervezésének vizsgálata jogcímenként a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség vonatkozásában,
 • A bevételek megállapítása, teljesítésének elemzése és a bevételi jogcímekhez tartozó dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák) a jogszerűség és az eredményes gazdálkodáshoz való hozzájárulás szempontjából,
 • A hátralékok, túlfizetések alakulásának, nyilvántartásának, továbbá a hátralékok beszedésének érdekében tett intézkedések vizsgálata (tartozások behajtásának eredményessége, hatékonysága jogszerűsége, kintlévőség kezelése),
 • A kiadási jogcímekhez tartozó dokumentumok felülvizsgálata (szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák).

III. Az erőforrásokkal (munkaerő, tárgyi- és pénzeszközök) való gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata.

 • A kiadási előirányzatok módosításának és felhasználásának vizsgálata a jogszabályi előírásoknak és a kiadott szabályozórendszer rendelkezéseinek való megfelelőség vonatkozásában, a kifizetések indokoltsága,
 • Az Intézmény jogszerű és hatékony feladatellátásához szükséges létszámgazdálkodás vizsgálta,
 • Személyi állomány képesítési előírásainak összevetése a vonatkozó törvényi előírásokkal és az intézmény működését szabályozó belső szabályzatokkal,
 • Alkalmazási okiratok tartalmi vizsgálata,
 • A jubileumi jutalom jogosultságának vizsgálata,
 • Munkaköri leírások vizsgálata,
 • Személyi juttatások (megbízási szerződések, teljesítésigazolások, számfejtés dokumentumai) kiadási előirányzat felhasználásának vizsgálata, a kifizetések indokoltságának vizsgálata,
 • Irányítási-munkamegosztási módszerek, koordináció, együttműködés értékelése,
 • A befektetett eszközök állományának, összetételének és nyilvántartásának, ezek változásának és a vonatkozó szabályzatokkal való összhangjának vizsgálata,
 • A házipénztár kialakításának, biztonságának (személyi, tárgyi feltételek) ellenőrzése, pénz- és értékkezelés gyakorlata (rovancs),
 • Leltározási tevékenység vizsgálata (szabályszerűség, dokumentáció),
 • A selejtezési tevékenység ellenőrzése (szabályozás és gyakorlat közötti összhang, indokoltság, dokumentálás).
 1. A bizonylati elv érvényesülésének ellenőrzése (alaki, tartalmi megfelelés, szabályszerűség), a gazdálkodási jogkörök szabályozottsága, gyakorlása (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás).
 2. A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata.
 3. Az Intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata, és a költségvetési beszámoló mérlegének valódisága.

VII. A belső kontrollrendszer megszervezésének és hatékony működésének vizsgálata a költségvetési gazdálkodás folyamataiban.

VIII. A FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szakmai munkájának vizsgálata

 • Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének értékelése, elemzése, a szakmai előírásoknak való megfelelés,
 • A lakossági szükségletek és a biztosított szolgáltatások szakmai összhangjának áttekintése,
 • összehasonlítás a fővárosi kerületek lakosság- és az egyes telephelyek szakmai létszám adatainak vonatkozásában,
 • 2018-2020. évi esetszámok és „alvó ügyek” kivezetésének ellenőrzése.

 

A feladat elvégzésének véghatárideje: Legkésőbb a beszerzési eljárás eredményeképp kötendő szerződés megkötését követő 3 hónap, vagy annál az Ajánlattevő által vállalt rövidebb véghatáridő.

 

 1. Ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
 • A jelen Ajánlatkérés tárgyát képező átvilágítási feladat végrehajtásának bemutatása.
 • Cégjegyzésre jogosult aláírásai címpéldánya.
 • Nyilatkozat referenciákról.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlattételi dokumentációt egy példányban, papír alapon, a cégjegyzésre jogosultak cégszerű aláírásával ellátva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani. Az ajánlatok személyesen nyújthatók be.

 

 

A borítékon fel kell tüntetni az alábbiakat:

„FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével”

 

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20. szoba.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

 1. szeptember 28. nap 10:00 óra

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott ajánlati áron kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig – 2021. szeptember 28. nap 10:00 óráig – bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után. Érvénytelen az ajánlat abban az esetben is, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás közzétételétől kezdődően 2021. szeptember 28. nap 10:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

 1. Az ajánlatok bírálati szempontjai

 

A beérkezett ajánlatok borítékbontásának ideje: 2021. szeptember 28. nap 13:00 óra

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. szeptember 30. nap 15:00 óra

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legkedvezőbb ajánlat az ajánlati ár, valamint az Ajánlattevő által, a jelen Ajánlatkérésben meghatározott feladat elvégzésére vállalt véghatáridő figyelembe vételével. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja. Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

 1. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. október 01. nap

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

 1. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül. A megbízási szerződés határozott időre, a szerződés aláírásának napjától az azt követő három hónapig tartó időtartamra jön létre.

 

Budapest, 2021. szeptember 06.

                                                                                                         

Baranyi Krisztina   sk
polgármester

 

 

Top