Pályázat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal főkertész munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

főkertész

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Ráday u. 26.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 12. pontja: növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a zöldfelületek, zöldterületek, lágy- és fás szárú növények védelmére és kezelésére vonatkozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, megalkotásában, valamint azok módosítása során. Ellátja a kerületi zöldterületek és a lágy- és fás szárú növényzet szakmai szempontú kezelésének képviseletét. Részt vesz és szakmai javaslatokat tesz a kerületben tervezett zöldfelület zöldterület-fejlesztési, parkosítási, növény- és faültetési tervek elkészítésénél. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékesnek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. Irányítja a kerületben fellelhető lágyszárú és faültetésre alkalmas helyek felmérését, intézi a kerület arra alkalmas helyszínein az ültetések kivitelezését a növények beszerzésétől azok szakmai kritériumoknak megfelelő ültetéséig valamint felügyeli az utógondozások kivitelezését. Fakataszter-faadatbázis kiépítésével kapcsolatos feladatellátás, karbantartás. Az adatbázis napra kész állapotban tartása. Folyamatosan kapcsolatot tart az érintett és illetékes hatóságokkal, állami szervekkel. Szakmai programokon, versenyeken való részvétel esetén a felkészülés lebonyolítása, koordinálása. A fapótlási kötelezettség előírásával és teljesítésével kapcsolatos tanácsadás a szakiroda részére.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 12. pontja szerinti I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség,
 • csapatmunka, együttműködési készség,
 • stratégiai szemlélet,
 • kiváló szintű problémamegoldó készség.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
 • informatikai ismeret,
 • kertészmérnök szakmacsoportba tartozó végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem álla a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntető eljárás, foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző nyújt, a 217-1752 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ferencvaros.hu – 2020. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 13.

 

Top