Pályázat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal főkertész munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

 

főkertész

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Ráday u. 26.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 12. pontja: növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a zöldfelületek, zöldterületek, lágy- és fás szárú növények védelmére és kezelésére vonatkozó önkormányzati rendeletek előkészítésében, megalkotásában, valamint azok módosítása során. Ellátja a kerületi zöldterületek és a lágy- és fás szárú növényzet szakmai szempontú kezelésének képviseletét. Részt vesz és szakmai javaslatokat tesz a kerületben tervezett zöldfelület zöldterület-fejlesztési, parkosítási, növény- és faültetési tervek elkészítésénél. Szakmailag véleményezi és szakmai tanácsot ad az illetékesnek az egyes tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan. Irányítja a kerületben fellelhető lágyszárú és faültetésre alkalmas helyek felmérését, intézi a kerület arra alkalmas helyszínein az ültetések kivitelezését a növények beszerzésétől azok szakmai kritériumoknak megfelelő ültetéséig valamint felügyeli az utógondozások kivitelezését. Fakataszter-faadatbázis kiépítésével kapcsolatos feladatellátás, karbantartás. Az adatbázis napra kész állapotban tartása. Folyamatosan kapcsolatot tart az érintett és illetékes hatóságokkal, állami szervekkel. Szakmai programokon, versenyeken való részvétel esetén a felkészülés lebonyolítása, koordinálása. A fapótlási kötelezettség előírásával és teljesítésével kapcsolatos tanácsadás a szakiroda részére.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. melléklet 12. pontja szerinti I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rendszerszemlélet, pontosság,
 • szervezőkészség,
 • csapatmunka, együttműködési készség,
 • stratégiai szemlélet,
 • kiváló szintű problémamegoldó készség.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
 • informatikai ismeret,
 • kertészmérnök szakmacsoportba tartozó végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • fényképes szakmai portfóliója az eddigi munkájáról
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. §, 85. § -ban foglalt összeférhetetlenségi ok
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pá pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kp/33213/2020/II , valamint a munkakör megnevezését: főkertész.

és

Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címen

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS www.kozigallas.gov.hu – 2020. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

 

 

Top