Pályázat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói munkakör ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere

pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (munkáltató)

 igazgatói munkakör ellátására

 

Jogviszony típusa: munkaviszony (vezető állású munkavállaló),

 Munkaviszony időtartama: határozott, 5 év, 2021.02.01-től 2026. január 31-ig

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések:

A foglalkoztatás munkaviszony keretén belül kerül sor, a létrejövő jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései irányadóak.
Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Haller u. 27.

 

Az igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (a továbbiakban: Intézmény) alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, közművelődési közfeladatot ellátó költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása. Közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, kerületi nagyrendezvények szervezési feladatainak ellátása. Előadó-művészeti események, kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása. A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése, szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek készítése. Az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok elkészítése, kihelyezése. Pályázatok figyelése, pályázatok írása. Pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése. Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel. A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az igazgató, aki a hatályos jogszabályok, a fenntartó és irányító szerv előírásai, valamint az Intézményi szabályzatok keretei között önállóan és egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény valamennyi szervezeti egységét, és dönt az Intézményt érintő kérdésekben.

Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a jogszabályok betartásáért. Felügyeli az Intézmény kulturális programtervét, költségvetését, kommunikációs stratégiáját és gondoskodik ezek megvalósításáról.

Felelős az Intézmény szakmai munkájának megfelelőségéért. Elkészíti az Intézmény SzMSz-ét, felterjeszti jóváhagyásra a fenntartói jogokat e tárgyban gyakorló szervhez. Elkészíti az Intézmény szakmai beszámoló jelentéseit és azokat megküldi jóváhagyásra az irányítói jogokat gyakorló szervhez. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Megállapítja az Intézmény munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait. Gondoskodik az Intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, azok betartásáról illetve betartatásáról. Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír. Képviseli az Intézményt a felettes és külső szerveknél.

Munkabér és juttatás:
Mt. szerint

Pályázati feltételek:

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Közművelődési intézményvezetőre vonatkozó:

 • elvárt képesítés: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása

Továbbá:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a pályázó nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai és vezetési program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket; valamint az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, továbbá a 2021/2022. évadra vonatkozó programtervet,
  • szakmai önéletrajz,
  • szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
  • A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelően az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés megléte, ennek igazolása, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi (kivéve a rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt mentességeket).
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat polgármester címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kp/35691/2020/II, valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói pályázat

vagy

 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre megküldve

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és véleményezi. A pályázatokról a polgármester határoz. A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötése mellett jön létre. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást minden indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2021. január 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • ferencvaros.hu
 • fmkportal.hu
Top