Nyilvános pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti-, vagy tulajdonjogának megszerzésére

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 219/2020. (IX.09.) számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

mellékletben megjelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérleti-, vagy tulajdonjogának megszerzésére

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek
 1. Az önkormányzat (a továbbiakban még: Kiíró, Bérbeadó, Eladó) a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket jelenlegi, a pályázók által megismert műszaki állapotukban adja bérbe vagy tulajdonba.

  Bérbeadó tájékoztatja a pályázókat, hogy a 12. sorszám alatt meghirdetett, 36823/0/A/11 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest, IX. Ráday u. 16 szám alatt található 280 m2 alapterületű helyiség egymástól elválaszthatatlan műszaki egységet képez a mellette található 12. albetét számú – magán tulajdonban lévő – helyiséggel oly módon, hogy a földszinti részen a bejáratot, és az abból nyíló 51 m2 alapterületű helyiséget a pince szintre vezető lépcsőt és az azt körülvevő 28 m2 alapterületű részt a két albetét közösen használja. A gázmérő óra, mely mindkét albetét fogyasztását méri, a pályázat tárgyát képező 11. albetétben, míg a villany és víz mérőórák a szomszédos, magántulajdonú 12. albetétben találhatóak.

Az almérők szabványos kialakításának és felszereltetésének költségei bérlőt terhelik.

b.) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek helyreállítását – beleértve a szabványos mérőhelyek kialakítását és mérőórák felszerelését – bérlő/tulajdonos köteles saját költségén elvégezni, az ezzel járó költségeket bérbeadó/eladó nem téríti meg.

Bérbeadás esetén a helyiségben történő bármely műszaki engedélyeztetéshez kötött változtatást, átalakítást bérlő a bérbeadó jóváhagyásával – saját költségén – végezhet.

Az ingatlan bérbeadó által engedélyezett felújítása, átalakítása esetén az adott társasház hozzájárulását, illetve a szükséges engedélyeket bérlő köteles beszerezni, erre vonatkozóan az önkormányzat felelősséget nem vállal, bérlő kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 1. Az Önkormányzat, mint bérbeadó/eladó tájékoztatja a pályázót, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlanok – hasonlóan a korábban épült ferencvárosi ingatlanok többségéhez – átlagéletkora 100-110 év. A tulajdonos önkormányzat lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy a helyiségek, illetve a társasházak műszaki állapotát megismerjék. A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok, illetve a társasház műszaki állapotának megismerése, felmérése a pályázó feladata, ezért a későbbiekben a tulajdonos önkormányzattal szemben szavatossági igénnyel nem élhetnek.
 1. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra, vízóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a nyertes pályázónak, az ezzel járó átírási költségeket Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata nem téríti meg.
 1. A havi bérleti díj a víz-, csatorna-, valamint a szemétszállítási díjat nem tartalmazza. A nyertes pályázó köteles a víz-, csatorna használatra, valamint a szemétszállításra a szolgáltatóval közvetlenül – a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül – szerződést kötni. A szerződés megkötésének időpontjáig a bérbe adott helyiségek esetében a bérlő a bérbeadónak Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelete sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni.

 

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

 

 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiség TULAJDONJOGÁNAK megszerzése esetén

 

Pályázatot nyújthat be:

 • magyar állampolgár,
 • külföldi állampolgár (ha pályázati nyertesség esetén a 251/2014. (X. 02.) sz. Korm. rendeletben előírt hozzájárulást az értesítéstől számított 30 napon belül megszerzi),
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet

 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy

 • A pályázati eljáráson tulajdonjogot szerzett vevő az adás-vételi szerződés alapján az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 18-19. §-a szerinti illetékfizetésre, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) sz. rendeletében meghatározott helyi adó (építmény) fizetésére kötelezett.
 • A nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatának, hasznosítási módjának megváltoztatása kapcsán a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (különösen a 17-19. §-ai) rendelkezései az irányadók.
 • Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §-a és a 88. § (1) bekezdése alapján az ÁFA fizetési kötelezettség tekintetében az általános szabályok szerint jár el, vagyis a két évnél régebbi ingatlanok (nem lakás céljára szolgáló helyiségek) értékesítésénél nem választotta az adófizetési kötelezettséget, azaz ÁFA mentes.
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a pályázat tárgyát képező helyiségre az államot, az államot követően az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg, így az adásvételi szerződés hatálya függ az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatától. Az elővásárlásra jogosult nyilatkozatát a kiíró szerzi be a szerződő felek által kétoldalúan aláírt szerződés alapján. Amennyiben bármelyik fél él az elővásárlási jogával, úgy a nyertes pályázónak a pályázati letét, illetve a befizetett vételár visszajár.

                                                                                  

 1. A nem lakás céljára szolgáló helyiség BÉRLETI JOGÁNAK megszerzése esetén

 

Pályázatot nyújthat be:

 1. egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő magánszemély: kizárólag tárolási tevékenység esetén
 2. egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy,
 3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet

aki/amely a határozatlan időre szóló bérleti szerződésben vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, a Bérbeadó által engedélyezett albérlet, üzemeltetési szerződés esetén kizárólag természetes személynek, vagy átlátható szervezetnek adja albérletbe vagy üzemeletetésbe.

A bérleti szerződést határozatlan időre kell megkötni.

A pályázat érvénytelen, amennyiben a helyiségben végezni kívánt tevékenység a pályázathoz benyújtott cégkivonatban, illetve egyéni vállalkozásról kiállított igazolásban a pályázó által végezhető tevékenységek között nincs feltüntetve.

A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a helyiség „szexuális áruk üzlete”, „játékterem”, „szálláshely és egyéb lakáshasználatnak minősülő (lakás, hostel stb.)” felhasználásának céljára irányuló ajánlatot nyújt be.

 

Bérlő

 1. a helyiségre bérlőtársi jogviszonyt nem létesíthet, a helyiség albérletbe, üzemeltetésbe adásához bérbeadó hozzájárulását kell kérnie,
 2. a bérleti jogviszonyt indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel megszüntetheti, és igényt tarthat az általa befizetett megszerzési díjra.

 

Bérbeadó a szerződést felmondhatja, ha bérlő

 1. a bérleti szerződésben foglalt feltételeket megsérti,
 2. a bérfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti,
 3. a bérleti szerződésben rögzített tevékenységtől eltérő más tevékenységet végez,
 4. a helyiséget engedély nélkül albérletbe, üzemeltetésbe adja,
 5. a bérlő az előírt határidőn belül nem köti meg közvetlenül a szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz-, csatorna és szemétszállításra),
 6. a bérlő a közvetlenül szolgáltatóval kötött szerződés alapján nem fizeti meg szolgáltatónak a (víz- csatorna-, szemét-, elektromos áram-, gázhasználat) díjakat,
 7. a szomszédos lakásokban mért zajterhelés, a por, bűz és káros anyag jogszabályokban előírt értékének túllépését okozza
 8. illetve az albérlő vagy üzemeltető a bérleti szerződés megkötését (albérletbe, üzemeltetésbe adás engedélyezését) követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. a jogszabályban előírt, egyéb lényeges kötelezettségeit nem teljesíti,
 10. a helyiség településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó átalakítását erre vonatkozó hozzájárulás nélkül végzi el.

 

Bérleti jogviszony megszűnése esetén, ha bérlő a helyiséget tisztán, rendeltetésszerű állapotban bérbeadónak visszaadja, igényt tarthat az általa befizetett megszerzési díjra.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy

 1. a pályázati hirdetményen feltüntetett helyiségek megszerzési díját és bérleti díját ÁFA fizetési kötelezettség terheli,
 2. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatának, hasznosítási módjának megváltoztatása kapcsán a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (különösen a 17-19.§-ai) rendelkezései az irányadók.
 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, TARTALMI ELEMEK

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati jelentkezési lapot (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. sz. alatt szerezhető be vagy a ferencvaros.hu honlap aktuális pályázati kiírásból letölthető);
 1. a pályázati letét befizetését igazoló bizonylatot;
 • a letét összegét a pályázati határidőn belül, legkésőbb
  október 12-én 17:30 óráig postai csekken befizette (Postai csekk beszerezhető az Ügyfélszolgálati csoportnál, valamint a Vagyonkezelési Irodán),

vagy

 • a letét összegét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029001-00000006 számú számlájára befizette, és az a pályázati határidő lejártáig (azaz október 12-én 17:30 óráig) az önkormányzat számlájára beérkezett.
 1. egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló  eredeti hatósági bizonyítványt,

  

 1. cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt;

 

 1. közhasznú szervezet esetében hitelesített társasági szerződést, 30 napnál nem régebbi hiteles igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint hiteles aláírási címpéldányt;

 

 1. pályázói nyilatkozatot, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben nincs lejárt díj- és adótartozása;

 

 1. pályázói nyilatkozatot, hogy nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt;

 

 1. az alábbi nyilatkozatokat:

amennyiben a pályázó belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, úgy az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva

– amennyiben a pályázó civil szervezet vagy vizitársulat, úgy a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot cégszerűen aláírva.

 

Amennyiben ugyanazon pályázó több helyiség bérleti illetve tulajdonjogára nyújt be pályázatot, úgy – a jelentkezési lap és a pályázati letét befizetését igazoló bizonylat kivételével – a 3-8. pontokban előírt hiteles iratokat elegendő egy jelentkezési laphoz csatolni és a többi jelentkezési lapon megjelölni, hogy azokat mely helyiség jelentkezési lapjához csatolta.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban

 

2020. október 12-én 17:30 óráig kell személyesen benyújtani

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

A ZÁRT BORÍTÉKRA A

„HELYISÉGPÁLYÁZAT”

JELIGÉT RÁ KELL ÍRNI

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására

 2020. október 13-án 9 órakor kerül sor

a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda

1092 Bp., Ráday u. 26. szám alatti hivatalos helyiségében

Az ajánlatok felbontásánál a Kiíró, illetve az azt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek, és a ferencvárosi önkormányzati képviselők.

 

III. VERSENYTÁRGYALÁS

 

A pályázati versenytárgyalásra

 2020. október 13-án 11 órától

kerül sor a felsorolt helyiségek sorrendjében a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda 1092 Bp., Ráday u. 26. sz. alatti hivatalos helyiségében

A versenyeztetési eljárás résztvevője lehet, aki

 1. a pályázati feltételeket a megpályázott helyiségre vonatkozó versenytárgyalás megkezdéséig maradéktalanul teljesítette,
 2. a pályázati jelentkezését az előírt határidőben és módon benyújtotta, és az érvényes,
 3. a pályázati versenytárgyaláson az általa pályázott helyiség tárgyalásának megkezdéséig megjelenik.

A pályázót meghatalmazottja (jogi képviselője) is képviselheti. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetőleg jogi képviselő esetében a jogszabályban előírt alakban kell benyújtani. A meghatalmazást legkésőbb a versenytárgyalás megkezdéséig be kell nyújtani.

A pályázati versenytárgyalás során

 1. a helyiség tulajdonjoga vagy bérleti joga ajánlattétel, vagy több pályázó esetén licitálás keretei között szerezhető meg, a kikiáltási ár a pályázat mellékletében helyiségenként meghatározott megszerzési díj/vételár. Az ajánlattétel, vagy licitálás során a pályázók a megszerzési díjra vagy vételárra tesznek ajánlatot. A minimum licitmérték megszerzési díj esetében 50.000,- Ft, vételár esetében 100.000,- Ft.
 2. amennyiben a pályázaton vételi ajánlat és bérbevételi ajánlat is érkezik, a pályázati nyertes a vételi ajánlatot benyújtó(k) közül az, aki a versenytárgyaláson ajánlattétel útján legalább az induló vételár megfizetésére, vagy több pályázó esetén licitálás során a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot,
 3. bérbeadás esetén a pályázati nyertes az, aki a versenytárgyaláson ajánlattétel útján legalább az induló nettó megszerzési díj megfizetésére, vagy több pályázó esetén licitálás keretei között a legmagasabb megszerzési díj megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázat nyertese a versenytárgyalástól számított 30 napon belül köteles az általa ajánlott vagy a licitálás keretei között vállalt vételárat vagy megszerzési díjat egyösszegben, készpénzben kifizetni, és ezt követően a bérleti vagy adásvételi szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati nyertes a megadott határidőben a vételárat vagy megszerzési díjat nem fizeti meg, és a szerződést nem köti meg, úgy a versenytárgyaláson második legmagasabb vételárra/megszerzési díjra ajánlatot tett (amennyiben ajánlata a nyertesétől legfeljebb 10%-kal marad el) pályázó köthet adásvételi/bérleti szerződést.

A pályázati letétként befizetett összeget az eredménytelenül pályázóknak a pályázati versenytárgyalást követő 30 napon belül visszautaljuk, a nyertesnek a vételárba/megszerzési díjba beszámoljuk.

Amennyiben a pályázati nyertes a megadott határidőben a szerződést nem köti meg, úgy részére a pályázati letét nem kerül visszafizetésre.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot részben vagy egészben indoklás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A HELYISÉGEK MEGTEKINTÉSE, TÁJÉKOZTATÁS

A pályázati hirdetményben feltüntetett helyiségek a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Helyiséggazdálkodási Csoportjával (1092 Bp.,
Ráday u. 26., telefon: 215-1077/504 vagy 502-es mellék) egyeztetett időpontban megtekinthetők

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Helyiséggazdálkodási Csoportja (1092 Bp., Ráday u. 26., telefon: 215-1077/504 vagy 502-es mellék).

 

 

A helyiségek listáját ide kattintva érheti el.

Jelentkezési lap bérleti joghoz.

Jelentkezési lap tulajdonjoghoz.

 1. sz. melléklet

 2. sz. melléklet

 

 

Top