Nyilvános pályázat a FIÜK által üzemeltetett intézmények kazánjainak és kiszolgáló berendezéseinek felügyeletére, kezelésére, a központi fűtés és melegvíz-ellátás folyamatos biztosítására

 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ
nyilvános pályázatot hirdet

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények kazánjainak és kiszolgáló berendezéseinek felügyeletére, kezelésére, a központi fűtés és melegvíz-ellátás folyamatos biztosítására 2020.11.01.-2021.10.31. közötti időtartamra az alábbiak szerint:

 

 

I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett ferencvárosi közintézmények közül az alábbiakban felsorolt intézmények kazánjainak és a hozzájuk tartozó berendezések működésének teljeskörű felügyelete, kezelése, a központi fűtés és melegvíz-ellátás folyamatos biztosítása a feladat, ehhez  nyertes pályázónak, vagy alkalmazottjának Kazánkezelői vizsgával kell rendelkeznie.

Az intézményekben kazántávfelügyeleti rendszer működik, amely folyamatosan tájékoztat a kazánrendszerek nyomás és hőmérséklet értékeiről és riasztást küld, amennyiben azok eltérnek a normálistól. Pályázó 24 órás készenléti ügyeletet köteles biztosítani, mely során a távfelügyeletirendszerekből beérkező jeleket, riasztásokat folyamatosan fogadja, kiértékeli. Meghibásodás esetén 1 órán belül megkezdi a hibafeltárást, hibaelhárítást, a szolgáltatás helyreállítását. Amennyiben ez nem lehetséges, értesíti az intézmény műszaki vezetőjét és együttműködik vele a hiba mielőbbi elhárítása érdekében. A fűtési vagy a melegvíz-ellátó rendszeren történő hibaelhárítások (pl: radiátorcsere) alkalmával segédkezik a rendszerek leürítésében és visszatöltésében, légtelenítésében.

Feladata továbbá rendszeresen, heti egy alkalommal minden kazán és a hozzájuk tartozó berendezések helyszíni ellenőrzése, a leolvasott nyomás és hőmérséklet értékek vezetése a kihelyezett kazánnaplókba. Ellenőrzi és igazolja pályázatkiíró által elvégeztetett féléves kazánkarbantartási munkákat. Évi egy alkalommal, szeptember végén a fűtési idény (október 01 – április 30) kezdete előtt próbafűtéseket végez, az esetleges hibák feltárása érdekében. Továbbá a felsoroltakon kívül ellát minden az MSZ 12623-85 szabványban a gázberendezésekre vonatkozó berendezéskezelői feladatot.

Az elvégzendő feladatok részletes felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

Intézménylista:

 • Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

 

 • Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

 

 • Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

 

 • Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

 

 • Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

 

 • Ferencvárosi Művelődési Központ

1096 Budapest, Haller u. 26.

 

 • Pinceszínház

1093 Budapest, Török Pál u. 3.

 

 • Aprók Háza Bölcsőde

1092 Budapest, Ráday u. 46.

 

 • Fehér Holló Bölcsőde

1097 Budapest, Fehér Holló u. 2-4.

 

 • Varázskert Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

 

 1. A pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

A pályázat jellege: Nyilvános pályázat

A pályázat célja: Az intézményekben lévő kazánházi berendezések és technológiailag kapcsolt berendezések folyamatos üzemeltetése (pl. vízlágyító, stb).

A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról (www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2020.szeptember 30-tól – 2020. október 4-ig.

A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. – gazdasági vezető.

A pályázatok leadásának határideje: 2020. október 5. napja 10.00 óra

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

Tel.: 06-1-7980517 Pál Dániel

 

A pályázattal érintett ingatlanok megtekinthetőek: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 7.00-16.00-ig.

(Tel.: 06-1-7980517)

A pályázatok bontásának időpontja 2020. október 5. napja de.11 óra

A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek.

 

Hiánypótlás határideje: 2020. október 7. de. 10 óra

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 7. de. 10 óra.

 

Eredményhirdetés: 2020. október 7. napja.

 

 

II. A pályázati felhívás közzététele

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu) ,valamint, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu).

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni.

 1. Pályázati feltételek
 2. Pályázatot nyújthat be:
 3. egyéni vállalkozó, vagy
 4. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság),

aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz.

 

 

III. A pályázaton történő részvétel feltételei

 

 1. a pontosan és hiánytalanul kitöltött, jelen pályázati felhívás és mellékleteinek – 1-9 – és az elvégzendő munkálatokról készített árajánlat (11.sz) határidőben történő beadása.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOKAT KIÍRÓ KIZÁRÓLAG A MUNKAVÉGZÉSEK HELYE SZERINTI BONTÁSBAN FOGADJA EL.

Mellékletek:

 • jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet)
 • jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet)
 • intézménylista az elvégzendő feladatok részletes ismertetésével (3. számú melléklet)
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll végelszámolás alatt (4. számú melléklet)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e (5. számú melléklet)
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ön-kormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása (6. számú melléklet)
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet)
 • nyilatkozat a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, e­mail, valamint a bankszámla számáról (8. számú melléklet)
 • egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
 1. (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő (9. számú melléklet)
 • vállalkozási szerződés tervezet (10. számú melléklet)

–   vállalkozó által készített árajánlat (11. számú melléklet)

 

 1. az ajánlatához csatolni kell:
 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél

a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást vagy a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt vagy

egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített másolatát;

 • cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát;
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással, . Ez alól mentesül az, akit a NAV a köztartozásmentes adózók adatbázisban nyilvántart. Ebben az esetben csatolni kell a NAV adatbázisából kinyomtatott erre vonatkozó igazolást.

 

 • A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiánypótlására hívhatja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.

A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

Nincs helye hiánypótlási felhívásnak

 • ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott mellékleteket töltötte ki

 

IV. Az ajánlat tartalmi, formai követelményei

Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 példányban.

A borítékra kizárólag a pályázat rövidített tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:

„Kazán felügyelet 2020 pályázat”

A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

 

Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani.

Az ajánlat, az összes melléklet, valamint az összes csatolmány minden oldalát 1-től kezdődően folyamatos számozással kell ellátni.

 

V. A pályázatok bontása

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét).

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

 

VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei

A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha

 1. azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be.
 2. azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette.
 3. a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá.
 4. az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.
 5. az ajánlattevő valótlan adatot közölt.
 6. az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes-körűen tett eleget.

 

VII. A pályázati ajánlatok értékelése és annak szempontjai

A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 órával meghosszabbíthatja.

Az értékelés fő szempontja:

 • a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése,
 • a legkedvezőbb ajánlati ár,
 • a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központnál korábban végzett szakmai munkájának minősége.

 

A pályázati ajánlatok értékelése során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

 1. a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát,
 2. a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,
 3. a döntés indokát,
 4. a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő megjelölését,
 5. egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket.

 

VIII. Összeférhetetlenség

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy

 

 • annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont),
 • annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,
 • annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja,
 • ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

 

IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat értékelésekor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.

A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha

 1. / nem érkezett ajánlat,
 2. / kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek
 3. / az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a meghirdetett pályázatot, vagy annak bármely intézményre, munkaterületre vonatkozó részét, illetve az elvégzendő feladatkörök bármelyik részét a pályázat elbírálásakor visszavonhatja, illetve a szerződés időtartama alatt csökkentheti, bővítheti.

 

X. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

 

XI. Egyéb rendelkezések

A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően a pályázati felhívás szerint köteles a pályázatában vállalt munkálatokat megkezdeni.

Kiíró mellékletek:

 1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára
 2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára
 3. számú melléklet: Intézménylista az elvégzendő feladatok részletes ismertetésével
 4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
 5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről
 6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról
 7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról
 9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről
 10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet
 11. számú melléklet: Vállalkozó által készített árajánlat

 

A jelentkezési lapot és a felhívás mellékleteit itt érheti el.

 

Top