Nyilvános pályázat a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és  Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

 pályázatot hirdet a

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és 

Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói

feladatok ellátására

A jogviszony típusa:

Munkaviszony (vezető állású munkavállaló)

 

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan

 

A munkavégzés helye:

1097 Budapest, Gubacsi út 89.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

 • Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja.
 • Az ügyvezető illetve az önkormányzat Szervezési Osztálya gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről.
 • Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és a vagyonkimutatást, és ezeket a Képviselő – testület elé terjeszti.
 • Az ügyvezető köteles a Képviselő – testület kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság irataiba való betekintést lehetővé tenni.
 • Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak.  Az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a társaság bankszámláit vezető pénzintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz.
 • A társaság átalakulása, egyesülése vagy szétválása során törvényben rögzített és a Képviselő – testület által meghatározott feladatokat végrehajtja.
 • A Képviselő – testületi határozatok végrehajtását megszervezi.
 • A cégbíróságnál bejegyzett adatok megváltozását bejelenti.
 • A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.
 • A társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet kialakítja, a szervezetek működési rendjét meghatározza.
 • A társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről gondoskodik.
 • A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli.
 • A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja.
 • Az ügyvezető feladata a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása.
 • Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése.
 • A Képviselő – testület, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.
 • A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
 • A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást megindítja.
 • A szervezeti és működési rend szabályozásában dönt (kivéve, ha ez nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe).
 • A munkaköri leírásokat jóváhagyja.
 • Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviseletére.
 • Utalványozási jog megadása, visszavonása.
 • Olyan hitelfelvétel ügyében dönt, amelyek nem tartoznak a Képviselő – testület hatáskörébe.
 • A társaság tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszere szabályozását jóváhagyja.
 • A társaság reklám és propaganda munkájában dönt.
 • A társaság információs és adatfeldolgozási rendszere kialakításában, fejlesztésében dönt.
 • A társaság eredményes és gazdaságos működésének biztosítása.

 

Munkabér és juttatás:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a Gazdasági társaságok juttatásai és javadalmazási szabályzatában foglaltak szerint.

 

Pályázati feltételek:

 

 • felsőfokú iskolai végzettség,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • vezetői program,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vezető munkavállalóra vonatkozó összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

 • postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói megbízás.
 • Személyesen: Polgármesteri Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/24.).

 

A pályázat elbírálásának módja:

A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató munkakör ellátására beérkezett pályázatok alapján az érvényes pályázatot benyújtókat előzetesen a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális, Ifjúsági, Civil és Sport Bizottság meghallgatja és javaslatot tesz a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgató személyére.

A pályázatot a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszofe.hu honlapon szerezhet.

Top