NYÍLT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: Mobiltelefon szolgáltatás nyújtása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal számára 2023. augusztus 1-től 2025. július 31-ig.

NYÍLT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3 pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban induló Ajánlattevő részére

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.2. pontja alapján:

Baloghné dr. Nagy Edit Címzetes Főjegyző

Jegyzői kabinet/Informatikai Csoport részéről:

Szakmai kapcsolattartó:

Csendes Sándor IT-vezető

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Mobil: 06-70-318-4347

E-mail: csendes.sandor@ferencvaros.hu

2. A beszerzés meghatározása, tárgya és időtartama:

 

Mobiltelefon szolgáltatás nyújtása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal számára 2023. augusztus 1-től 2025. július 31-ig.

2.1. Az ajánlatkérő, mint Előfizető igénybeveszi az Ajánlattevő, mint Szolgáltató elektronikus hírközlésről szóló a 2003. évi C. törvény 188. § 87. pontjában definiált mobil rádiótelefon-szolgáltatását valamint mobil internet szolgáltatását, (a továbbiakban együtt: mobil távközlési szolgáltatás) 2 évre, az alábbi feltételekkel.

2.1.1. Minimum 200 hangalapú előfizetéshez egyedi SIM kártya biztosítása

2.1.2. Minimum 25 db internet előfizetéshez adat SIM kártya biztosítása

 

3. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

3.1. Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell:

3.1.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozatot”, (1. számú melléklet – cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták,);

3.1.2. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, vagy a e-cégjegyzékből nyomtatott példánya.

3.1.3. Aláírási címpéldányt, vagy ha nem az aláíró írja alá, akkor meghatalmazást

3.2. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy elektronikus úton.

3.2.1. Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., I. emelet 28. Informatikai Csoport. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÁMÁRA, MOBILTELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA” – jeligét.

3.2.2. Az elektronikusan küldött ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlatot email jelszóval védett mellékleteként szükséges megküldeni a csendes.sandor@ferencvaros.hu címre. Az Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az ajánlat megismeréséhez szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követően, de az ajánlatok bontásaként megjelölt időpontot megelőzően megküldésre kerüljön a fenti email címre. Az elketronikusan beküldőtt dokumentumok aláírhatók elektronikusan is, valamely az eIDAS rendelet által elismert e-aláírási tipus által.

3.2.3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

3.3. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. július 17. 12:00 óra

 

3.3.1. Ajánlattevő az július 14. 16:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban csendes.sandor@ferencvaros.hu, mcs@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

3.3.2. Ajánlattevő az ajánlatát, Ajánlatkérő pedig jelen ajánlattételi felhívást az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.3.3. A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

4. Ajánlat bontása

4.1. Az ajánlat bontásának időpontja: július 17. 14:00 óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

4.2. Amennyiben Ajánlatkérő a bontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlattban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

5. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés

5.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legkedvezőbb ár, figyelembe véve az alábbi súlyszámokkal szorzott nettó ajánlati díjelemek összegét:

Értékelési szempont Súlyszám
1)   Nettó előfizetői havidíjak
1.1  Hangalapú SIM kártya (korlátlan beszélgetés, bármely belföldi vezetékes és mobil hálózatba) havi előfizetési díja 15
1.2   Hangalapú SIM kártyához 3 GB adatcsomag havi előfizetési díja 10
2)   Korlátlan internetcsomag 25
3)   Több fizikai SIM kártya lehetősége egy előfizető számhoz 20
4)   Dedikált ügyintéző ügyfélszolgálati ügyekhez 15
5)   SMS küldés díja az előfizetésben foglalt minimum mennyiség (100 db) elérése

után

15

5.2. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

5.3. Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, melyről Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5.4. Eredményhirdetés tervezett időpontja: július 18. 10:00 óra. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indoklás nélkül legfeljebb 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melyről Ajánlattevőt elektronikus úton értesíti.

Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

6. A szerződéskötés tervezett időpontja:

6.1. 2023. augusztus 1.

6.2. Az eljárás eredményeképpen kötendő szolgáltatási szerződés a pályázaton kiválasztott Ajánlattevő biztosítja, fenntartva az Ajánlatkérő általi módosítások lehetőségét.

 

 Budapest, 2023. július 05.

Baloghné dr. Nagy Edit

címzetes főjegyző

 

A teljes kiírás itt érhető el. 

Ajánlattételi nyilatkozat_1.sz.melléklet

Top