Álláspályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

humánpolitikai ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Ellátja a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) támogatói feladatokat. Előkészíti a kötelező és a soron kívüli átsorolásokat. Közzéteszi a Hivatal személyi feltételei biztosítása érdekében a pályázati felhívásokat. Előkészíti a jubileumi jutalmak kifizetésével kapcsolatos iratokat. Döntésre készíti elő a munkáltatói kölcsönkérelmeket. Megszervezi, előkészíti az újonnan belépők eskütételét. Kezeli a béren kívüli juttatásokat: cafetéria, ruházati költségtérítés, bankszámla költségtérítés. Ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik azok megőrzéséről. Előkészíti a helyettesítési megbízásokat, a célfeladatok ellátásával összefüggő dokumentumokat. Ellátja a köztisztviselők számára kötelező alap- és szakvizsgával, valamint ügykezelői alapvizsgával kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a munkáltatói igazolásokat. Nyilvántartást vezet az intézményvezetők ÁBPE továbbképzési kötelezettségéről, értesítést küld a vizsgakötelezettség esedékességéről. Elkészíti az 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges utazási utalványokat. Nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket. Előkészíti a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, nyilvántartást vezet a dolgozók foglalkozás-egészségügyi alkalmasságáról, gondoskodik az alkalmassági vélemények személyi anyagban történő elhelyezéséről. Előkészíti a fizetési előlegkérelmek elbírálását. Döntésre előkészíti a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott segélyek és támogatások iránt kérelmeket. Előkészíti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés engedélyezését. Egyéb a munkakörhöz kapcsolódó személyügyi feladatok ellátása vezetői utasítás alapján.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  HR és munkaügy

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts u 8. A pályázatok benyújtásának módja: – Postai úton a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Bp., Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXV/170/2023, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző. – Elektronikus úton Horváth Annamária humánpolitikai csoportvezető részére a horvath.annamaria@ferencvaros.hu e-mail címre.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 1. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség, Egyéb végzettség, – A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 • KIRA program ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Döntési képesség (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

 

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.26. 12:30

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.ferencvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.04.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Top