Álláspályázat Főkertész Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Főkertész Munkakör/feladatkör betöltésére.

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 

 • Ferencváros egységes zöldfelület alakítási stratégiájának meghatározása és tervezése a klímavédelmi feladatok előtérbe helyezésével, a már kialakult hagyományok figyelembevételével, szükség esetén a stratégia felülvizsgálata, ütemezett (ciklikus) aktualizálása, megújítása, az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.
 • Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelületek, erdők, közparkok, játszóterek tervezési, fejlesztési feladatainak teljes körű szakmai irányítása, az ezzel kapcsolatos döntések és szerződések szakmai előkészítése.
 • – Aktív szakértői részvétel, javaslattételi és előkészítő tevékenység a Kerület közigazgatási területén lévő zöldfelületeket, klímahelyzetet, települési környezetminőséget, tájképet-tájkaraktert, tájrehabilitációt, tájbaillesztést, tájhasználatokat, környezetvédelmet, védett természeti területeket, tájvédelmet érintő döntések, rendeletek, koncepciók, tervek, projektek szakmai előkészítésében.
 • – Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelületekkel, erdőkkel, közparkokkal, játszóterekkel összefüggő rendeletek szakmai tartalmának felülvizsgálata és folyamatos aktualizálása a jogszabályi változásoknak megfelelően.
 • – Településrendezési eszközök szakirányú szakmai véleményezése – Szakértői közreműködés a kerület közigazgatási területét érintő ipari és infrastrukturális fejlesztések során zöldfelület-védelmi, tájvédelmi és tájba-illesztési szempontok és települési környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében.
 • – Szakmai véleményezés a tervezett építési beruházásokhoz csatolt favédelmi tervekre vonatkozóan, a favédelmi tervek meglétének és betartásának ellenőrzése.
 • – A kerület zöldfelületi értékeinek védelme és továbbfejlesztése, annak színvonalát szolgáló egységes intézkedések végrehajtása (hosszútávú fásítási és virágosítási tervek készítése).
 • – A kerületben fellelhető lágyszárú és faültetésre alkalmas helyek felmérésének irányítása, az ültetések kivitelezése a növények beszerzésétől azok szakmai kritériumoknak megfelelő ültetésig, valamint az utógondozás kivitelezésének felügyelete.
 • – Környezetrendezési, kertépítészeti tervpályázatok lebonyolítása.
 • – Fakivágással és fapótlással kapcsolatos engedélyezési ügyek szakmai elbírálása, a benyújtott fakivágási engedély kérelmek engedélyezésének szakmai előkészítése, fapótlások előírása, a jogosulatlan kivágások és az előírt fapótlások ellenőrzésének irányítása, fapótlásra kijelölt települési területek meghatározása.
 • – Szakmai állásfoglalás, szakértői vélemény nyújtása fakivágással és fapótlással érintett hatósági ügyekben.
 • – Feladatköréhez kapcsolódó közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésében és azok végrehajtásában, előterjesztések készítése.
 • – Aktív szakértői részvétel a Tervtanács munkájában.
 • – Kapcsolattartás és szakmai együttműködés a Hivatal egyéb részlegeivel, az irányító hatósági, intézményi és szakirányú civil szervezetekkel.
 • – Folyamatos kapcsolattartás az érintett és illetékes hatóságokkal, állami szervekkel, a lakossággal, a zöldfelülettel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.
 • – Kapcsolattartás továbbá a Fővárosi Önkormányzattal, a Főkert Zrt.-vel és a szomszédos kerületekkel a Ferencvárost érintő zöldstratégiák tekintetében.
 • – Részvétel, kezdeményező szerep a zöldfelületeket érintő lakossági szemléletformálásban.
 • – A lakossági tájékoztatás koordinálása a környezetvédelmet, természetvédelmet és zöldfelületeket érintő önkormányzati beavatkozásokkal.
 • – Digitális zöldfelületi- és fakataszter üzemeltetése és rendszeres karbantartása/aktualizálása. – Közreműködés a zöldfelületek korszerű nyilvántartásában, a meglévő térinformatikai rendszerhez kapcsolódó számítógépes adatbázis készítésében.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  agrárium

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:

 

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata az irányadó.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség 29/2012. (III3.)Korm. Rend. 1.melléklet 12. I. besorolás

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

 

Egyéb pályázati előnyök:

 

 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
 • a munkakörhöz tartozó adatbázisok, informatikai rendszerek ismerete,
 • DMS One iratkezelő program magabiztos használata.

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.07.25. 23:55

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.04. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

 

Top