Álláspályázat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának szociális munkás munkakörre épülő intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a

alapján pályázatot hirdet

a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

 

szociális munkás munkakörre épülő
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. május 3. 2029. május 2. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Munkáltatói jogkör: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja (Mötv. 19.§, 67. § g) pont).

 

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, a belső szabályzatok és az alapító okirat rendelkezései szerint.

 

A hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, azok betartásának biztosítása, fenntartó felé fennálló beszámolási kötelezettség teljesítése. Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását.

 

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Kjt. a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I.1. pontjában meghatározott végzettség vagy az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 9/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően rendelkezik vezetőképzést igazoló tanúsítvánnyal, vagy vállalja az 6. §-ban foglalt határidőn belüli vezetőképzésben való részvételt, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozik, illetve megfelel az 1. § (2) bekezdésben foglalt valamely mentesítő feltételnek, melyet hitelt érdemlően igazolni tud,
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat javító célok megvalósulására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
 • részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok,
 • a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerését követően e rendelet 6. §-ban foglalt határidőn belül részt vesz a vezetőképzésben, vagy ha megfelel az 1. § (2) bekezdésben foglalt valamely mentesítő feltételnek, úgy az erről szóló dokumentumot csatolja a pályázathoz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§- és 43/A §-ára vonatkozóan összeférhetetlenség nem áll fenn. Összeférhetetlenség fennállása esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén az összeférhetetlenséget 30 napon belül megszünteti.

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. május 3. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/23/2024, valamint a munkakör megnevezését: FESZGYI intézményvezető (magasabb vezető),
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázatokról, az intézményvezetői munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság- és az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság véleményét mérlegelve – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat csak abban az esetben tekinthető teljes körűnek, amennyiben a pályázati kiírásban szereplő, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások hiánytalanul benyújtásra kerülnek. A hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

A pályázat elbírálásának várható ideje:

2024. áprilisi Képviselő-testületi ülés

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

A FESZGYI weboldala www.feszgyi.hu

 

Top