Álláspályázat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ gazdasági vezető-helyettes feladatkörének betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ

pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

gazdasági vezető-helyettes

feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • a gazdasági vezető távolléte esetén ellátja a gazdasági vezetői feladatokat,
 • az igazgató megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt,
 • a gazdasági vezető irányításával részt vesz a számviteli, pénzügyi, és egyéb gazdasági feladatok ellátásában, felügyeletében, értékelésében és ellenőrzésében,
 • felelős az intézmények gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
 • részt vesz az intézmények költségvetésének elkészítésében, a gazdálkodásról szóló beszámolók jelentéseinek elkészítésében, gondoskodik a különböző adatszolgáltatásokról, az adóbevallások elkészítéséről,
 • gondoskodik róla, hogy az intézmények pénzügyi kötelezettségeinek határidőben eleget tegyenek, intézkedik a kinnlevőségek behajtásáról,
 • a gazdasági vezető távollétében gyakorolja az ellenjegyzési jogkört,
 • részt vesz az intézmények pénzügyi-gazdasági szabályzatainak elkészítésében, folyamatos karbantartásában, aktualizálásában,
 • ellenőrzi a hatáskörébe tartozó csoportok tevékenységét,
 • elkészíti az irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírását, minősítését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott 5 évig tartó vezetői megbízással, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Munkavégzés helye: Budapest 1097. Vágóhíd utca 35-37.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató határozatlan idejű közalkalmazotti jogiszonyt létesít a pályázóval 4 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazotti jogviszony létesítése a vezetői megbízás betöltésének feltétele. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor betöltött munkakör: pénzügyi-, számviteli ügyintéző. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, annak napjával a gazdasági vezető-helyettesi feladatok ellátására kap a közalkalmazott megbízást 2023.08.28-2028.08.28-ig tartó határozott időtartamra. Az elbírálást követően a pályázók a döntésről írásbeli értesítést kapnak. A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A szervezetről további információ a www.intezmenyuzemeltetes.hu oldalon található.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • Főiskolai, egyetemi végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • közgazdász végzettség,
 • államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
 • államháztartási területen szerzett gyakorlat,
 • vezetői tapasztalat,
 • Eco-Stat  program ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Rendszerszemlélet, lényeglátás
 • Elkötelezettség, megbízhatóság
 • Felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
 • Szakmai lojalitás
 • Határidők betartása

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • szakmai-, vezetői elképzelések a megbízásra vonatkozóan
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ címére történő megküldésével vagy személyesen (lezárt borítékban). Cím: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: 4/2023 és a 18424 pályázati azonosító számot!
 • A pályázat benyújtásának határideje:06.20.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat az intézményvezető bírálja el a gazdasági vezető, a gazdasági vezető-helyettes, valamint egy külső tag bevonásával. A személyes meghallgatásról a pályázók külön értesítést kapnak. A nyertes pályázó személyéről az intézményvezető dönt. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát az eljárás valamennyi szakaszában fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.10

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közszolgálás honlapja

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

https://www.ferencvaros.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.28.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.06.05.

 

Top