Álláspályázat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (munkáltató) gazdasági igazgató (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében pályázatot hirdet a

2024. április 1. napjával megalapított Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (munkáltató)

 

gazdasági igazgató (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

 

A jogviszony típusa:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

 

A jogviszony időtartalma:

Határozatlan

 

Gazdasági igazgatói feladatok ellátására adott

magasabb vezetői megbízás időtartama: Határozatlan

 

A munkavégzés helye:

Budapest IX. kerület

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

 

A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.
 • Vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, valamint felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben számára meghatározott feladatok ellátásáért. Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során hozott intézkedésekért.
 • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – az igazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bek.].
 • A költségvetési szerv gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok végrehajtásának ellenőrzése.
 • A költségvetés kidolgozása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek, anyag, eszköz szolgáltatás szükségleteinek felmérése és a rendelkezésre álló forrásokkal való összehangolása, a költség-takarékos gazdálkodás megszervezése és annak ellenőrzése a folyamatos likviditás biztosítása.
 • Mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése, a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.

 

 

Munkabér és juttatás:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (7) bekezdése értelmében az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó személyek illetményét – a (2) bekezdés keretein belül – a felek szabad megállapodása határozza meg, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 • közgazdasági (pénzügyi) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés
 • a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
 • legalább öt év igazolt szakmai gyakorlat
 • legalább három év igazolt vezetői gyakorlat
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egészségügyi intézményben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat
 • egészségügyi szakközgazdász, egészségügyi menedzsment szakközgazdász, egészségügyi menedzser szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • vezetői program,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • fizetési igény megjelölése,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, továbbá, hogy az Eszjtv. 2. § (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok.
 • a pályázó Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti engedélyének másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Eszjtv. 4. § (6) bekezdése értelmében vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

2024. április 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 13.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázatot és mellékleteit:

 • elektronikus úton, a jegyzo@ferencvaros.hu címre, Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére címezve kell megküldeni a II/21/2024. iktatószámra való hivatkozással vagy
 • személyesen benyújtani: Jegyzői Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14.).

 

A pályázat elbírálásának módja rendje:

Az érvényesen pályázókat előzetesen az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság hallgatja meg, majd a Bizottság véleménye és javaslata szerint a pályázók meghallgatását követően, a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Próbaidőre az Eszjtv. 3. §-ában, valamint az 528/2020. (XI.28.) Korm. rend. 12. §-ban foglaltak szerint irányadók. Amennyiben a nyertes pályázó a munkaszerződés megkötésekor nem rendelkezik legalább ötéves költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal, úgy a gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a teljeskörűen benyújtott (minden előírt melléklet, dokumentum és igazolás csatolásával ellátott) pályázatokat van módunkban befogadni. A hiányos pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.

 

 

A pályázat elbírálásának várható határideje:

2024. márciusi Képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

A FESZ Nonprofit Kft. weboldala www.feszrendelo.hu

 

 

Top