Ajánlattételi felhívás „városi zenei koncepció kidolgozása” feladat ellátására

AJÁNLATKÉRÉS

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján lefolytatott egyszerű eljárás

 

 

 1. Ajánlatkérő adatai

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.1. pontja alapján

Kapcsolattartó: Noska Zoltán pályázati ügyintéző

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43. – Pályázati Csoport

Telefonszám:+ 36 (1) 215-1077/259

Email cím: noska.zoltan@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

2.1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által megpályázott 779145/00014 azonosítószámú, „Ferencváros zenei koncepciójának kidolgozása” című projekt megvalósításához szükséges „városi zenei koncepció kidolgozása” feladat ellátása.

 

2.2. A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 1.000.000 Ft.

 

3. A feladat ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

  • Ajánlattevő vállalja a városi zenei koncepció kidolgozását az 779145/00014 azonosítószámú „Ferencváros zenei koncepciójának kidolgozása” című projektben foglaltakkal összhangban.
  • Az elkészítendő „városi zenei koncepciónak” mindenképpen foglalkoznia kell a helyi zenei oktatással, a helyi formációk fellépési, próbálási lehetőségeivel, az ezekhez kapcsolódó támogatásokkal és intézményrendszerrel, továbbá az élő magyar könnyűzene városi megjelenésével.
  • A koncepció bemutatja a IX. kerületben fellelhető előadóhelyeket, jellemző zenei irányzatokat. A koncepció tartalmaz helyzetértékelést, rövid-, közép- és hosszú távú célok meghatározását, a célokhoz vezető stratégiák bemutatását. A koncepció elkészítésekor átfogó jelleggel bemutatja a kerület zenei szolgáltatóit (fellépő helyek, próbatermek, zeneiskolák stb.).
  • A koncepció a ferencvárosi szakmai és civil közeg bevonásával készül el. Ajánlattevő vállalja, hogy a koncepció elkészítéséhez felméri (pl. rövid interjúk keretében) a kerület zenei életét ismerő és alakító döntéshozók, művészek és kulturális-, oktatási intézmények vezetőinek véleményét, amelyet beépít a városi zenei koncepció tartalmába, javaslataiba. Ajánlattevő Ajánlatkérővel előzetesen egyezteti a bevonni kívánt személyeket és szervezeteket.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a városi zenei koncepció legalább 20 gépelt oldalt tartalmaz, melynek formátuma:
   • a papírméret A4-es (29,7 × 21 cm);
   • margók: alul, felül, jobb és bal oldalon egyaránt 2,5 cm-es, kötés(margó): bal oldalon, értéke 1,5 cm;
   • a betűtípus: Times New Romain, mérete: 12 pt; a bekezdésigazítás sorkizárt,
   • sortávolság legfeljebb 1,5-es, soronként legalább 60 karakter, oldalanként legalább 30 sor;
   • a tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátva) a városi zenei koncepció elején, a bibliográfia a végén helyezkedjen el;
   • A kész városi zenei koncepciót 1 (egy) eredeti aláírt példányban és MS Office programcsomaggal szerkeszthető formátumban adja át (doc, docx, xls, xlsx kiterjesztés)
  • Ajánlattevő a beszerzési eljárás eredményeként kötendő megbízási szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül köteles teljesíteni. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
  • Ajánlattevő vállalja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a Hangfoglaló Program arculati elemeinek használatát: Az arculati elemek az alábbi linken érhetőek el:

 

4. Az Ajánlat tartalma:

Az ajánlatot az Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyen(ek). Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell. Egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az ajánlatot az egyéni vállalkozónak kell aláírnia.

 

Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 2. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”,
 3. Referencia nyilatkozat: legalább 1 db, a beszerzés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozóan, amelyben bemutatja, hogy Ajánlattevő a beszerzés témájába vágó szakmai cikkek és tanulmányok szerzője vagy rádióműsorok és/vagy blog készítője.
 4. Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 5. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről. Cégkivonatként Ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

A beszerzés tárgyát képező városi zenei koncepciót elkészítő Ajánlattevőnek/Ajánlattevő alkalmazásában álló személynek felsőfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie, vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat kell folytatnia.

 

Szükség esetén Ajánlatkérő a referencia bemutatását és a felsőfokú iskolai végzettség vagy a hallgatói jogviszony igazolását kérheti.

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely
  • Nem felel meg a 4. fejezetben („Ajánlat tartalma”) foglaltaknak.

 

5. Az ajánlat benyújtásának módja, hiánypótlás

Az ajánlatot 1 eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva/egyéni vállalkozó által aláírva, összefűzve vagy egybekötve az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – megjelölésével ellátott zárt borítékban/csomagban kell benyújtani.

Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagra/borítékra jól olvashatóan rá kell írni:

 

’779145/00014 azonosítószámú, „Ferencváros zenei koncepciójának kidolgozása” című projekthez kapcsolódó „városi zenei koncepció kidolgozása” feladat ellátása’

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel

 

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé a költségekkel kapcsolatban.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat az Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő lejárta előtt legalább két nappal köteles elektronikus úton értesíteni az Ajánlattevőket.

 

 • Hiánypótlás:

A felhívás 1. („Ajánlattételi nyilatkozat”), és 2. („Információs adatlap”) mellékleteinek kivételével az Ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít bontástól számított 2 munkanapon belül. Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat, valamint a jelen felhívás 2.2. pontjában meghatározott keretösszeget (bruttó 1.000.000 Ft) meghaladó ajánlat  esetén  Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

 

6. Ajánlat benyújtásának határideje, helye:

Ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. augusztus hó 24. nap kedd 11:00 óra.

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen (2021. augusztus 21-től), meghatalmazott útján vagy postai úton az alábbi címen:

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43. –  Pályázati Csoport.

 

A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral stb.) küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (2021. augusztus hó 24. nap kedd 11:00 óra.) sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2021. augusztus hó 23. nap hétfő 11 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a noska.zoltan@ferencvaros.hu és gyulai.david@ferencvaros.hu e-mail címeken kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

7. Ajánlatok bírálati szempontja

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ár, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat.

 

Ajánlatkérő a jelen ajánlatkérés 3. pontjában meghatározott feladatok, tevékenységek elvégzésére nettó + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat (1. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik a nettó + ÁFA ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen az ajánlati ár,  akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevők vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a feladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok közül érvénytelennek nyilvánítja  a jelen felhívás 2.2. pontjában meghatározott keretösszeget (bruttó 1.000.000 Ft) meghaladó ajánlatokat.

 

8. Az ajánlatok bontása, értékelés, eredményhirdetés

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2021. augusztus hó 26. nap csütörtök 11:00 óra.

 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről 2021. augusztus hó 31. nap kedd 14:00 óráig dönt, melyről az Ajánlattevők elektronikus levélben értesítést kapnak.

 

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 5 munkanappal meghosszabbíthatja, amely tényről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

 

9. Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. szeptember hó 8.

 

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt megbízási szerződést.

 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 

10. Az eljárás eredményeképpen megkötendő megbízási szerződés főbb elemei:

Megbízási szerződés, amelynek tervezete jelen felhívás része.

 

11. Mellékletek

Ajánlattételi nyilatkozat, Információs adatlap, Nyilatkozat referenciákról

Megbízási szerződés tervezete

 

Top