Ajánlattételi felhívás Utcabútorok, parkfelszerelési tárgyak, játszóeszközök, köztéri szobrok, műtárgyak, díszburkolatok és az önkormányzati tulajdonú épületek utcafronti homlokzatának graffiti mentesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárásban

 

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester – a Beszerzési Szabályzat II. fejezet 4.1. pontja alapján

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda Zöldfelület gazdálkodási Csoport részéről:  

név:                                                    Nagy Ferenc

 

Telefonszám:                                    +36 1  215-1077/570

Cím:                                                  1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       nagy.ferenc@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

 

 • A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken „Utcabútorok, parkfelszerelési tárgyak, játszóeszközök, köztéri szobrok, műtárgyak, díszburkolatok és az önkormányzati tulajdonú épületek utcafronti homlokzatának graffiti mentesítése”.

 

 • Az alábbi tételekre kérjük megadni a vállalási árat nettó összegben, amely magában foglalja Ajánlatevőnek a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét (anyag és munkadíjat együttesen):

 

 • festékszóróval készült graffiti mentesítés:
 • alkoholos filctollal rajzolt graffiti mentesítés:
 • zsírkrétával rajzolt graffiti mentesítés:
 • védőbevonat készítése:

 

 • Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 500.000,- Ft összegben a szerződés aláírása napjától 2025. május 31. terjedő időszakra kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

 

 • A szerződéses összeg keretösszeg, Ajánlatkérő eseti megrendelések alapján Ajánlattevő ajánlati árain rendeli meg az elvégzendő munkákat, Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a megrendelésben meghatározott határidőn belül elvégzi.

 

 • Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 7 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

 

 • A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozó díj 20 %-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

 • Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően a teljesítés alapján kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

 

 • Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:
 • Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a nagy.ferenc@ferencvaros.hu címre.

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó 1. számú ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti e-mail címre.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

 • Az ajánlatok megküldésének határideje június 13. csütörtök 12:00 óra

 

 • Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. június 12. szerda. 12.00 óráig a ferenc@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

 • Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

 

 1. Az ajánlati tartalmaznia kell:
  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
  • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
  • Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy (ek) eredeti aláírási címpéldánya (i), vagy annak egyszerű másolata
  • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő legalább 1 db, az ajánlat tárgyával megegyező, három évnél nem régebbi, összesen nettó 500 ezer Ft összegben elvégzett graffiti-mentesítési munkában való részvételéről szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

 

4. A beérkezett ajánlatok bontása, értékelése, eredményhirdetés:

 • Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.
 • Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

 • Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 • Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

 • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.

 

 • Eredményhirdetés: a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő elektronikus úton történő értesítésével.

 

 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

 

 • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indoklás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

 • Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

 • Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés, egyéb információk

 

 • A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt

 

 • A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés időpontja: az eredmény kihirdetését követő 10 napon belül.

 

 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. (Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést. )
 • Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 2. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 3. számú melléklet: Referencia nyilatkozat

 4. számú melléklet: Szerződéstervezet

Top