Ajánlattételi felhívás szabadidős és sport tevékenységhez szükséges eszközök és azok biztonságos használatához szükséges személyi feltételek biztosítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat)
III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó a Humánszolgáltatási Iroda részéről:

 

Név:    Hidasi Gábor sportreferens

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/343

E-mail: Hidasi.Gabor@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Szabadidős és sport tevékenységhez szükséges eszközök és azok biztonságos használatához szükséges személyi feltételek biztosítása.

 

Teljesítés ideje:               2022. július 28-án 15.00-20.00 óra között

Teljesítés helyszíne:        8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3. sz. alatti Gyermek és  ifjúsági tábor

Működtetéshez szükséges személyzet: 6 fő

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása

Ajánlattevő feladatát képezi 160 fő részére,  a 8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3. sz. alatti Gyermek és  ifjúsági táborban szabadidős és sport tevékenységhez  szükséges  eszközök (összesen: 7 db) és azok biztonságos használatához szükséges személyi feltételek biztosítása:

 

1./ tap light – 1 db –

Gyermekjáték, amely fejleszti az interaktivitást a színes pontok mielőbbi megérintésével

 

Helyigény:            7×5 méter

Magasság:  2,5 méter

Áramigény:           220V/16A

 

2./ élő csocsó  – 1 db –

Gyermekjáték, ami az asztali foci élő verziója 2×5 fő számára..

 

Helyigény:            7×14 méter

Magasság:  2,2 méter

Áramigény:           220V/16A

 

 

 

3./ football darts – 1 db

 

Gyermekjáték, mely a labdarúgás és és a darts ötvözete. Célja a tépőzáras labda felfújható célpontba juttatása.

 

Helyigény:            3×5 méter

Magasság:  4 méter

Áramigény:           220V/16A

 

4./ söprögető – 1 db –

Ügyességi gyermekjáték legalább 100 cm magasságú gyermekek részére.

 

Helyigény:            10×10 méter

Magasság:  2,5 méter

Áramigény:           220V/16A

 

5./ euro jumping – 1 db –

Ügyességi gumikötes gyermekjáték, mely fejleszti az állóképességet, ügyességet, koordinációt.

 

Helyigény:            12 x 12 méter

Magasság:  7 méter

Áramigény:           220V/16A

 

6./ óriás csúszda – 1 db –

Gyermekjáték, mely hatalmas csúszofelülettel rendelkezik és kötélpálya tartozik hozzá.

 

Helyigény:            7 x 10 méter

Magasság:  7 méter

Áramigény:           220V/16A

 

7./ sumó – 1 db –

Gyermekjáték védősapkában és sumo védőfelszerelésben.

 

Helyigény:            5 méter átmérő

Áramigény:           220V/16A

 

 1. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

 • Az Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

 

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,

 

 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott
  1 db zárt borítékban kell benyújtani
  .

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a Szabadidős és sport tevékenységhez eszközök és azok biztonságos használatához szükséges személyi feltételek biztosítása” jeligét.

 

 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

 • Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321 vagy 322. szoba, Humánszolgáltatási Iroda.

 

 • A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral stb.) küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2022. július 12. 9:00. óra

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Gabor@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt, 2022. július 11. 11:00. óráig.

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

 • A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 

 

 1. Ajánlatok bontása

 

 • Az ajánlat bontásának időpontja: július 12. 10:00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek  nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az Ajánlattevő  ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelés és eredményhirdetés

 

 • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott bruttó díjat veszi figyelembe. Az Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 • Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, melyről az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: július 14. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett időpontját egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, melyről Ajánlattevőt írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2022. július 15.

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről az Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Vállalkozási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

Mellékletek

Ajánlattételi felhívás

Vállalkozási szerződés

Top