Ajánlattételi felhívás rövid videó dokumentációk készítésére

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére.

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina

 

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:Czuk Dorottya, 06/1-215-1077/ 395 . mellék

E-mail cím:  czuk.dorottya@ferencvaros.hu

 

Ajánlatkérés tárgya:

A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk készítése az alábbiak szerint:

A ferencvárosi önkormányzat tevékenysége, a lakosság tájékoztatása a kerületben zajló döntés előkészítő folyamatok, a kerületet érintő kormányzati vagy önkormányzati döntések, a testületi ülések témáinak, előterjesztéseinek megismertetése, illetve a COVID 19 járvánnyal kapcsolatos tájékoztatók  maximum havi 4 nap forgatási napon. A videókat megvágva, feliratozva, a helyi TV és a kerület FB oldala számára alkalmas formátumban ( MP4, move 1920X1080 felbontásban)  kell elkészíteni. 

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

 Kérjük, hogy az ajánlathoz referenciaként adjanak be 5 db maximum 5 perces kész videó anyag on line elérhetőségét.

A borítékon fel kell tüntetni, hogy „A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentáció készítése”.

Az ajánlatok személyesen adhatók be, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. szoba.

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2020.november 6. 12 óra.

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2020. november 5. 10.00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az czuk.dorottya@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai: összességében a legkedvezőbb ajánlat

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2020. november 9.  10.00 óra

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020.november 9. 15.00 óra.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2020. november 10.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

A vállalkozási szerződés határozott, 2020.november 10. napjától 2020. február 28. napjáig tartó időtartamra jön létre.

További információk és az ajánlattételi nyilatkozat itt érhető el.

Top