Ajánlattételi felhívás Ráday Restart – Ráday Utcai Színházi Találkozó megszervezésére és lebonyolítására

Ajánlattételi felhívás

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Együttes intézkedés) III. fejezet 2.3. pontja alapján

(nyílt beszerzés)

Ráday Restart – Ráday Utcai Színházi Találkozó

megszervezése és lebonyolítása

 

 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Név:                                                   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros                                     Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      az Együttes intézkedés III. fejezet 2.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége:

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Budapest IX., Lenhossék u. 24-28.

Halmai András irodavezető-helyettes

Kapcsolattartó telefonszáma:                       +36(1)215-1077/318

e-mailcíme:                                        halmai@ferencvaros.hu

 1. A BESZRERZÉS MEGHATÁROZÁSA, TÁRGYA
  • A Ráday utca az elmúlt években veszített vonzerejéből, amit a csökkenő látogatottság is jelez. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának célja, hogy újra a ferencvárosi és a fővárosi kulturális élet meghatározó központjává váljon a terület, és így a lakosok által látogatott, kedvelt hellyé váljon. Ennek okán „Ráday Restart” néven, programok megvalósítására új költségvetési sor került beépítésre a költségvetésbe, melyek megszervezése és lebonyolításaképezi a beszerzés tárgyát.

 

2.2. A beszerzés célja egy olyan rendezvény megvalósítása, mely mind színvonalában mind a lakosság felé történő elérésében kiemelkedik a kerületi rendezvények közül és motorja lehet egy a Ráday utca kulturális múltjához méltó, helyi közösségi életnek. A rendezvénnyel szemben elvárás, hogy a Ráday utcában tevékenykedő szervezetek között kommunikációt, és olyan közös gondolkodást indítson el, mely a közös programok megvalósítása során szinergiát eredményez valamennyi szervezet között. A 3 napos rendezvény keretén belül olyan összművészeti program megvalósítására kell ajánlatot benyújtani, mely az itt tevékenykedő színházak darabjai mellett, képzőművészeti, irodalmi és zenei eseményeket, valamint workshopokat és művészeti foglalkozásokat is tartalmaz.

 

2.3. A rendezvény megvalósításának időpontja:

2022. november 4-6.

 

2.4. A megvalósítás helyszíne:

„Ráday utca”

 

 1. A BESZERZÉS ÉRTÉKE

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás 2. pontjában meghatározott rendezvény megvalósítására 3.000.000,- Ft összeget különített el költségvetésében a 3427. számú, „Ráday restart” megnevezésű előirányzaton.

 

 1. A BESZERZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

Ráday Restart – Ráday Utcai Színházi Találkozó teljes körű megszervezése, lebonyolítása 2022. november 4-6. között a Ráday utcában. Az ajánlattételi felhíváshoz a megvalósító partnerek megnevezését is tartalmazó programterven túl csatolni szükséges a részletes költségvetést, mely rögzíti különösen a közreműködők, és programszervezők tiszteletdíját, valamint a kommunikációs költségeket.

 

 1. AZ AJÁNLAT TARTALMA
  • Az ajánlatot Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyen(ek). Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell.
  • Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”.
   • Rendezvény programjainak tervezete.
   • Rendezvény költségvetésének tervezete.
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”.
   • Legalább egy db rendezvényszervezésre vonatkozó
   • Az Ajánlattevő cégkivonatában, vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.
   • Ajánlattevő – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba-vételről szóló dokumentum egyszerű másolata, civil szervezet esetén a közhiteles nyilvántartásból elérhető dokumentum egyszerű másolata.

 

 1. A BENYÚJTÁS MÓDJA
  • Az ajánlatot személyesen, cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani Ajánlatkérőhöz.
  • Hiánypótlás: Ajánlatkérő felhívására.
  • Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről elektronikus úton értesíteni köteles Ajánlattevőt.
  • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
  • Az ajánlatot Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani, melyen az alábbi megjelölést jól olvashatóan fel kell tüntetni:

 

„Ráday Restart – Ráday Utcai Színházi Találkozó

Nem bontható fel 2022. október 25. napján, 9 óráig.”

 

 1. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: október 25. 8:30
  • Az ajánlatok benyújthatók személyesen: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet, Humánszolgáltatási Iroda.

 

 1. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI MÓDJA, SZEMPONTJA
  • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja
  • Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot összességében vizsgálva értékeli (ár-érték arányt tekintve).
  • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.  Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Ajánlatkérő döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevő vele szemben semmiféle igényt nem támaszthat.
 2. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
  • Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza.
  • Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő.
  • A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség, vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

 1. KIZÁRÓ OKOK, SZAKMAI ALKALMASSÁG

A jelen eljárásban Ajánlattevő akkor tehet ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kritériumoknak, valamint rendelkezik az ajánlattételi felhívás 5.2.5. pontja szerinti, legalább egy referenciával. Ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás 2. pontjában részletezett rendezvény megvalósításhoz szükséges szakmai kompetenciával, technikai infrastruktúrával.

 

 1. DÖNTÉSRŐL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS

A beérkezett ajánlatokat Bíráló Bizottság véleményezi. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről várhatóan 2022. október 28. napjáig dönt. A döntést követően annak tartalmáról Ajánlatkérő haladéktalanul, elektronikus úton értesíti Ajánlattevőt.

 

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓK
  • A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2022. november 2. napjáig.
  • A szerződés meghatározása, időtartama:

Vállalkozási szerződés, amely határozott időtartamú: a 2022. november 4. – 2022. november 6. közötti időszakra vonatkozik.

A Vállalkozási szerződés tervezete a jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 • Az ellenszolgáltatás feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő a rendezvény megvalósulásról részletes szakmai beszámolót nyújt be Ajánlatkérő részére.

 

Ajánlatkérő, a számla kiállítását követő 30 napon belül, a szakiroda által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

 • Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlati ár az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ajánlati ár a hiánypótlást követően sem állapítható meg, akkor Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

Teljes kiírás

Top