Ajánlattételi felhívás pályázat teljes körű előkészítésére, megírására feladatok elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői kabinet Pályázati Csoport részéről:

Név:                                                  Noska Zoltán

Telefonszám:                                     215-1077/299

Cím:                                                  1092 Budapest Bakáts tér 14.

E-mail cím:                                        noska.zoltan@ferencvaros.hu

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:

 

„TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák program” című felhívásra benyújtandó pályázat teljes körű előkészítése, megírása feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívásra tett árajánlat alapján.

Az ajánlati egységár minden költséget magában foglal. Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

A fent nevezett felhívásra benyújtani kívánt pályázat előkészítésével, megírásával, benyújtásával, kapcsolatos feladatok ellátása a pályázati felhívás, pályázati útmutató, projekt adatlap alapján, kiemelten az alábbi feladatokra tekintettel:

 1. pályázatírás, pályázat előkészítés mely az alábbi fő tevékenységeket és határidőket tartalmazza:
  • megalapozó dokumentum majd támogatási kérelem teljes körű összeállítása, a pályázat releváns mellékleteinek elkészítése (pl.: stratégiai illeszkedések bemutatása, szükséges alátámasztó vizsgálatok összegyűjtése, tervezett fejlesztés várható hatásainak ismertetése, éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat, partnerségi terv kidolgozása, projekt ütemterv, fenntartási koncepció stb.)
  • A pályázati kiírásban megjelölt Közreműködő Szervezet irányában történő pályázati dokumentáció benyújtása,
  • A pályázattal kapcsolatban felmerülő hiánypótlásokra, esetleges tisztázó kérdésekre történő teljes körű válaszadás a Közreműködő Szervezet felé,
  • Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet irányában az Ajánlatkérő megbízásából,
  • Pályázat támogatottsága esetén a Támogatási Szerződés releváns mellékleteinek elkészítése és benyújtása a Megbízó nevében a Közreműködő Szervezet irányába.

 

Munkarészek

 

Határidő
1. részfeladat Pályázatírási feladatok.

 

2024. május 31. (pályázati kiírás szerint módosulhat)
2/a részfeladat Megalapozó dokumentum elkészítése és Összevont Tervzsűrinek megküldése 2024. február 28. (pályázati kiírás szerint módosulhat)
2/b részfeladat Korrigált Megalapozó dokumentum elkészítése és Összevont Tervzsűrinek megküldése 2024. május 31. (pályázati kiírás szerint módosulhat)
3. részfeladat Előzetes társadalmasítás elvégzése, partnerségi terv kidolgozása a Megalapozó dokumentum részeként 2024. február 28. (pályázati kiírás szerint módosulhat)

 

 1. Ajánlattevő nyertes ajánlat esetén köteles figyelembe venni a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációt, információkat:

Ajánlatkérő  opcionálisan 1 – 4  db utcával kíván a „TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák program” című felhívásra pályázni. Az utcákra koncepció vázlatot, utcánként 2 db látványtervet és előzetes mennyiség kimutatásos költségbecslést Ajánlatkérő biztosít.

 1. A fent nevezett feladatok tekintetében az Ajnlattevőnek az Ajánlatkérővel szemben folyamatos egyeztetési kötelezettsége van.
 2. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

A beszerzés tárgyát kérjük megjelölni: „„TOP_Plusz-4.1.1-23: Egészséges utcák program” című felhívásra benyújtandó pályázat előkészítése, megírása

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. január 8. 11:00

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. január 8. 10:00-ig . a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatokat bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címre.

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése, bírálati szempontok, eredményhirdetés

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja:

Értékelési szempont Súlyszám
 

1.Nettó ajánlati ár (nettó Ft)

 

 

90

2. Benyújtott TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat száma 5
3. Benyújtott TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat száma 5

 

Az 1. számú értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.

 

Az ajánlatok részszempont szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

 

Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.

 

A fordított arányosítás képlete:

 

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

A 2. és 3. számú értékelési szempontok esetében az alkalmazandó módszer az egyenes arányosítás.

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

 

Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális tíz pontot.

 

Az egyenes arányosítás képlete:

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Az összpontszám meghatározása: az egyes értékelési szempontokra kapott, a fenti módszerrel számolt pontszámok, és adott értékelési szempont súlyszámának szorzata alapján számított súlyozott pontszámok összege. Azaz P1*90+P2*5+P3*5.

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők elektronikus úton való értesítésével történik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számított 5 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

Mellékletek:

 1. 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és nyilatkozat

 2. 2. számú melléklet: Szerződés tervezet

Top