Ajánlattételi felhívás önkormányzati helyiség arculati tervének kialakítására

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban.

 

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:  Czuk Dorottya 06/1-215-1077/258. mellék

E-mail cím: czukdorottya@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

A Ferencvárosi Önkormányzat 1. emelet 24. helyiség arculati tervének elkészítése.

A helyiség összesen 60 nm.

Az ajánlatevőnek az alábbi feltételek alapján kell kialakítania az új arculatot:

 

Ferencváros új arculati kézikönyvében megjelenő elemek használata,

Az épület építésének korszakának, műemlék jellegének és stílusának figyelembevétele,

A tervet 2021. augusztus 13- ig kell leadni.

Leadás előtt, az ajánlattételi szakaszban természetesen lehetőséget biztosítunk a helyiség megtekintésére és felmérésére, kész alaprajzot rendelkezésre bocsátunk.

 

Az ajánlattévőnek a pályázat szakaszában nem kész tervet kell benyújtania, hanem a helyiség megtekintése után egy rövid, maximum egy oldalas koncepciót kérünk arról, hogy milyen stílust, arculatot tervezne ide a pályázó. A koncepció végleges kialakítására, azaz a terv elkészítésére a szerződéskötés után kerül sor, ennek a határideje augusztus 13.

Referencia leadása:

Az ajánlathoz már két megvalósult arculati tervet, koncepciót, vázlatrajzot, vagy bármely korábbi munkájával kapcsolatos dokumentációt kérünk leadni, ami alátámasztja a jelentkező szaktudását.

 

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje, referencia benyújtása:

Az ajánlatot emailen, postán vagy személyesen tudja benyújtani. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani. Amennyiben emailen nyújtja be ajánlatát, ugyanezen dokumentumokat szkennelve kérjük elküldeni a megjelölt email címen.

 

A borítékon fel kell tüntetni, hogy A Ferencvárosi Önkormányzat 1. emelet 24-es szobájának arculati tervének elkészítése.

Az ajánlatok személyesen adhatók be, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/ 24. szoba.

 

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. július 28.  15. 00 óra.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2021. július 27. 10.00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a czukdorottya@gmail.com e-mail címen kérhet információt.

 

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra ad lehetőséget.

 

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai: összességében legkedvezőbb ajánlat.

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2021. július 28. 16. 00 óra

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. július 29.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legkedvezőbb ajánlat. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. július 30.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

 

Ajánlattételi felhívás

Vállalkozási szerződés

           

Top