Ajánlattételi felhívás nyomdai munkálatokra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. p ontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó a Humánszolgáltatási Iroda részéről:

 

Szilágyi Imre irodavezető

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/328

E-mail: szilagyiimre@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő által előre megtervezett, „Ferencváros Gyerekeknek” című kiadvány nyomdai munkálatai (nyomdai előkészítése, nyomtatása) és a kiadvány kiszállítása Ajánlatkérő által megadott címre.

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása

Ajánlattevő feladatát képezi a „Ferencváros Gyerekeknek” című kiadvány nyomdai előkészítése, nyomdai munkálatainak elvégzése, a kiadvány kiszállítása 500 példányban, az alábbi paramétereknek megfelelően:

 

 • Nyomdai előkészítés, nyomtatás
 • Kiszállítás
 • Terjedelem: 120 oldal + 6 oldal borító (visszahajtott fülekkel)
 • Belív: 148 x 210 mm (vágott méret)
  • Hordozó: 135 g Garda matt műnyomó (ne üssön át!)
  • szín: 4+4 szín
 • Borító: 148 x 210 (vágott hajtott méret, visszahajtott fülekkel)
  • kiterített, vágott méret, mért: 506 x 210 mm (10 mm gerinc esetén) 2x 100 mm behajtható fülekkel
  • Hordozó: 250 g ArktikaG C.I. + 1x matt fólia
  • 4+4 szín
 • Kötészet: Cérnafűzött
 • Borító: biegelve, matt fóliázva

 

 1. Ajánlattevővel szembeni követelmények, ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
 • Az Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:
 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,

 

 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásbavételről szóló irat egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Ferencváros Gyerekeknek” jeligét.

 

 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

 • Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321 vagy 322. szoba, Humánszolgáltatási Iroda.
 • A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat  Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 6. 9:00. óra
 • Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a szilagyiimre@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt, 2020. augusztus 5. 12:00. óráig.
 • Ajánlattevő az ajánlatát a benyújtási határidőig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 • A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Ajánlat bontása

 

 • Az ajánlat bontásának időpontja: augusztus 6. 09:30. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelés és eredményhirdetés

 

 • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.  Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, melyről az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: augusztus 6. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, melyről Ajánlattevőt írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. augusztus 10.

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Vállalkozási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

A felhívás további részleteit itt érheti el.

Top