Ajánlattételi felhívás műzliszelet beszerzésére

Ajánlattételi felhívás

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Együttes intézkedés) III. fejezet 2.3. pontja alapján

(nyílt beszerzés)

 

MÜZLISZELET (20-30 g-os) BESZERZÉSE

A 2023/2024. TANÉVRE

 

 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Név:                                                   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      az Együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége:

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Budapest IX., Lenhossék u. 24-28.

Gajdos Adrienn ügyintéző

Kapcsolattartó telefonszáma:                       +36(1)215-1077/394

e-mail:                                                humanszolg@ferencvaros.hu

 1. A BESZRERZÉS MEGHATÁROZÁSA, TÁRGYA
  • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata müzliszelet (20-30 g-os) beszerzést kíván lefolytatni az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) felsorolt intézmények általános iskolás korosztályú tanulói részére helyszínre szállítással, a 2023/2024. tanévre az alábbiakban részletezettek szerint.

 

 

  20-30 g-os müzliszelet
szállítási napok hetente 3 tanítási nap: hétfő, szerda és péntek (munkanap-áthelyezés esetén az áthelyezett napot figyelembe véve)

várhatóan 111 tanítási nap

maximális napi szállítandó mennyiség 1242 db
becsült kiszállítandó, maximális mennyiség 137 862 db

 

 • A beszerzés mennyiségére és a szállítás helyére vonatkozó részletes mennyiségi követelmények és címek az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) szerepelnek.
 • A nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés szerint a beszerzés mennyiségére vonatkozóan Ajánlatkérő – az ajánlatban szereplő mennyiséghez képest a heti megrendelések alkalmával – -10%-os eltérést határozhat meg.
 • Teljesítés: meghatározott tanítási naponként 8.30 óráig történik a szerződéskötést követően várhatóan szeptember 1. napjától 2024. június 14. napjáig.
 1. A BESZERZÉS ÉRTÉKE

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás 2.2. pontjában meghatározott alkalmanként 1242 db/nap müzli szelet (20-30 g-os) szállítására nettó Ft + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. sz. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

 

 1. A BESZERZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

20-30 g-os müzli szelet (natúr), melynek lejárati dátuma a szállítás időpontját követő legalább 5 napon túli.

 

 1. AZ AJÁNLAT TARTALMA
  • Az ajánlatot Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyenek. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell.
  • Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”.
   • Termékleírás
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”.
   • Legalább két db – édesipari termék szállítására vonatkozó –
   • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.
   • Ajánlattevő – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba-vételről szóló dokumentum egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 1. A BENYÚJTÁS MÓDJA
  • Az ajánlatot személyesen, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani Ajánlatkérőhöz.
  • Hiánypótlás: Ajánlatkérő felhívására.
  • Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről elektronikus úton értesíteni köteles Ajánlattevőt.
  • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
  • Az ajánlatot Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani, melyen az alábbi megjelölést jól olvashatóan fel kell tüntetni:

„MÜZLISZELET (20-30 g-os) beszerzés a 2023/2024. tanévre

Nem bontható fel 2023. július 10. napján, 9 óráig.”

 

 1. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: július 10. 8:30
  • Az ajánlatok benyújthatók személyesen: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet, Humánszolgáltatási Iroda.

 

 1. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI MÓDJA, SZEMPONTJA
  • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja
  • Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot összességében vizsgálva értékeli.
  • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.  Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Ajánlatkérő döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevő vele szemben semmiféle igényt nem támaszthat.

 

 1. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
  • Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza.
  • Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő.
  • A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség, vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

 1. KIZÁRÓ OKOK, SZAKMAI ALKALMASSÁG

A jelen eljárásban Ajánlattevő akkor tehet ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kritériumoknak, valamint rendelkezik az ajánlattételi felhívás 5.2.4. pontja szerinti, legalább két referenciával. Ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás 2. pontjában részletezett fajtájú illetve mennyiségű termék előállítására, tárolására, szállítására alkalmas helyiséggel, eszközökkel.

 

 1. DÖNTÉSRŐL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS

A beérkezett ajánlatokat Bíráló Bizottság véleményezi. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről várhatóan 2023. július 17. napjáig dönt. A döntést követően annak tartalmáról Ajánlatkérő haladéktalanul, elektronikus úton értesíti Ajánlattevőt.

 

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓK
  • A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2023. augusztus 21. napjáig.
  • A szerződés meghatározása, időtartama:

Szállítási szerződés, amely határozott időtartamú: várhatóan a 2023. szeptember 1. – 2024. június 14. közötti időszakra vonatkozik.

A Szállítási szerződés tervezete a jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 • Az ellenszolgáltatás feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő

 • az általa kiállított – egy naptári hónapnak [kivéve a 2024. június 1. – június 14. közötti időszak] megfelelő szállításról szólószámlát,
 • ahhoz csatoltan az – „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban részletezett – iskolák által intézményi pecséttel és az átvevő aláírásával igazolt napi szállító leveleket,
 • valamint az egy naptári hónap szállítási napjainak (kivéve a fentiekben részletezett időszakokat) megfelelő szállítási összesítőt nyújt be.

Fentiek alapján Ajánlatkérő, a számla kiállítását követő 30 napon belül, a szakiroda által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

 • Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlati ár az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ajánlati ár a hiánypótlást követően sem állapítható meg, akkor Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

A teljes kiírás itt érhető el. 

Top