Ajánlattételi felhívás LED karácsonyi szán beszerzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján nyílt eljárás keretében.

 

 

Ajánlatkérő adatai

 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal részéről:

  1. Papula Lászlóné

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

telefon: +36 1 215 10–/262

e-mail: papula.eva@ferencvaros.hu

 

A beszerzés meghatározása, tárgya

 

2020. december 1-től 2021. január 7-ig Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ünnepi díszbe öltözteti a kerületet. A karácsonyi hangulat egyik eleme lenne, hogy a Bakáts téren, az Assissi Szent Ferenc plébánia előtt egy ragyogó Led-es karácsonyi szánt állítana, amelybe beleülhetnek a járókelők, fényképet készíthetnek a gyönyörű környezetben. A beszerzés tárgya a LED karácsonyi szán beszerzése és annak kiszállítása.

 

A beszerzés teljes mennyisége és műszaki szakmai leírása

 

1 db Led-es karácsonyi szán

 

A szállítás időpontja: 2020. november 26.

 

Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követő 15 napon belül nyújthatja be. Ajánlatkérő a számlát átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 30 napon belül.

Az Ajánlattevőkre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek

A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőknek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkozniuk arról, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.

Az Ajánlattevők által az ajánlatban megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

  1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
  2. Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
  3. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.
  4. Az ajánlattételi nyilatkozathoz csatolt látványterv, amely az égősorok elhelyezkedését szemlélteti a fenyőfákon

Az ajánlat formai és tartalmi feltételei

Az ajánlatot 1 eredeti, valamint 1 másolati példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egyenként összefűzve vagy egybekötve, 1 db zárt, Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott borítékban/csomagban kell benyújtani. Az 1. eredeti példányra rá kell írni: „eredeti”, és „másolat” megjelölést kell tenni a másolati példányra. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekinti eredetinek.

Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagra jól olvashatóan rá kell írni:

Karácsonyi szán beszerzés Ferencvárosban 2020

Nem bontható fel: 2020. november 19. 12. 00 óráig.

Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat esetén az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőknek kell viselniük. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidő lejártáig, azonban erről köteles írásban értesíteni az Ajánlattevőket.

Ajánlattevőknek az ajánlati árat úgy kell meghatározniuk, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költséget tartalmazza. Az Ajánlattevők által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Ajánlattételi határidő

Ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2020. november 18.

Ajánlatok benyújtásának címe

Az ajánlatok csak személyesen az alábbi címen nyújthatóak be:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

  1. Papula Éva

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Postai küldeményt Ajánlatkérő nem fogad el.

Bírálati szempontok

Ajánlatkérő a látványtervet is tartalmazó, összességében a legkedvezőbb ajánlat, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatot.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevők vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat hatályossá válásának időpontjától számított 90 nap.

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre

Nincs.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről 2020. november 19. napjáig dönt, melyről az ezt követő 1 munkanapon belül, elektronikus úton értesítést kapnak az Ajánlattevők.

A szerződéskötés tervezett időpontja

2020. november 23.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Adásvételi szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

Egyéb információ

Ajánlatkérő azzal a feltétellel bocsátja ki a jelen ajánlatkérést, hogy annak tartalma bizalmas és az Ajánlattevők egyike sem jogosult az ajánlatkérést – sem részben, sem egészben – harmadik személy előtt (ide nem értve az Ajánlat kidolgozásába bevont személyeket) felfedni az Ajánlatkérő előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül. Ha valamely Ajánlattevő az említett pont szerint eljárva harmadik személyeket is bevon az ajánlat elkészítésébe, köteles gondoskodni arról, hogy e személyek is ugyanúgy járjanak el a titoktartás tekintetében, ahogyan az Ajánlattevő a jelen ajánlatkérésben foglaltak szerint köteles. Ha az Ajánlattevő harmadik személyt, illetve személyeket bevonva készítette el az ajánlatát, a harmadik személyek magatartásáért felel.

 

Mellékletek

Adásvételi nyilatkozat

Adásvételi szerződés

Nyilatkozat referenciákról

Top