Ajánlattételi felhívás lakossági és óvodai sportprogramokon sportszervezői feladatok ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat)
III. fejezet 2.1. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó Ajánlatkérő részéről:

Hidasi Gábor sportreferens

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/343

E-mail: Hidasi.Gabor@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Ferencvárosi lakossági sportprogramokon és óvodai sportprogramokon sportszervezői feladatok ellátása, Ajánlatkérő által biztosított sporteszközök lakosság által történő igénybevétele során.

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és időpontjai, helyszínei

 

 • Ajánlattevő feladatát képezi a táblázatban felsorolt 26 időpontban lakossági és óvodai  sport programokon sportszervezői feladatok melybe beletartozik a játékok felügyelete, a játékok használatának ismertetése, a gyermekek felügyelete, a játékok használatának szervezése,  ellátása, Ajánlatkérő által biztosított sporteszközök lakosság által történő igénybevétele során:
időpontidőtartamhelyszín

-Budapest, IX.kerület-

szükséges személyzet létszám
2023. szeptember 21. csütörtök09:00-12:00Ferencvárosi Kerekerdő óvoda4 fő
2023. szeptember 22. péntek09:00-12:00Ferencvárosi Csicsergő óvoda4 fő
2023. szeptember 22. péntek09:00-12:00Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda4 fő
2023. szeptember 23. szombat14:00-19:00Bakáts tér5 fő
2023. szeptember 26. kedd08:00-14:00Közösségi ház, 1098 Toronyház u. 3/b.8 fő
2023. szeptember 29. péntek09:00-12:00Ferencvárosi Méhecske Óvoda4 fő
2023. szeptember 29. péntek09:00-12:00Ferencvárosi Kőrösi Csoma Ált. Isk.5 fő
2023. szeptember 29. péntek13:00-18:00Ferencvárosi Kosztolányi D. Ált. Isk.5 fő
2023. szeptember 30. szombat10:00-14:00FMK5 fő
2023. október 01. vasárnap14:00-19:00Sandland pálya, 1097 Soroksári út 90-92.5 fő
2023. október 04. szerda09:00-12:00Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda4 fő
2023. október 18. szerda09:00-13:00József Attila Ált. Isk.5 fő
2023.. október 20. péntek18:00-23:00Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium5 fő
2023. november. 10. péntek09:00-15:00BMSZC Puskás Tivadar Technikum5 fő
2023. december 06. szerda15:00-20:00FMK8 fő
2024. január 30. kedd09:00-12:00Ferencvárosi Napfény óvoda4 fő
2024. február 06. kedd09:00-12:00Ferencvárosi Méhecske Óvoda4 fő
2024. február 13. kedd09:00-12:00Ferencvárosi Epres óvoda4 fő
2024 február 23. péntek09:00-12:00Ferencvárosi Csicsergő óvoda4 fő
2024. március 05. kedd09:00-12:00Ferencvárosi Csudafa óvoda4 fő
2024. március 25. hétfő09:00-12:00Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda4 fő
2024. március 27. szerda09:00-14:00Leövey Klára Gimnázium5 fő
2024. március 28. csütörtök08:00-14:00FMK8 fő
2024. április 17. szerda09:00-13:00József Attila Ált. Isk.5 fő
2024. május 06. hétfő08:00-14:00FMK5 fő
2024 május 21. kedd09:00-12:00Ferencvárosi Kerekerdő óvoda5 fő

 

 • Ajánlattevő vállalja a 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. sz. alatti címről az Ajánlatérő által biztosított sporteszközök helyszínekre történő szállítását, majd visszaszállítását, az időpontonként előre egyeztetettek alapján.

 

 1. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

 • Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

 

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:
 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli

meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre

jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző – 60 napnál nem régebbi –

cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a www.cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott
  1 db. zárt borítékban kell benyújtani
  .

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Sportszervezői feladatok 2023.-2024.” jeligét.

 

 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.
  • Személyesen történő benyújtás és postán feladott ajánlatok esetén a cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 322. szoba.

 

 • Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

 • Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.
 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

4.8. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. szeptember 19. 09.00. óra

 

4.9. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően, 2023.. szeptember 18. 10.00. óráig az

ajánlatkéréssel kapcsolatban a Hidasi.Gabor@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

4.10. Ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidejéig bármikor kiegészítheti,

módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

4.11. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét

vonja maga után.

 

 1. Ajánlat bontása
  • Az ajánlat bontásának időpontja: . szeptember 19. 10.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az Ajánlattevő ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés
  • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: . szeptember 19. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőket írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőket írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. szeptember 20.

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről az Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Megbízási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

A teljes kiírás és a mellékletek itt érhetőek el.

 

Top