Ajánlattételi felhívás: Kutyafuttatók felújítási munkái tárgyában

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. augusztus 16. szerda  12:00 óra

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. augusztus 11. péntek 12:00 óráig bezárólag a rivasz.maria@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt

Ajánlattételi felhívás

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

Ajánlatkérő:                                          Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:   Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                                   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Rivasz Mária

telefonszám:                                       215-1077/570

cím:                                                       1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

e-mail cím:                              rivasz.maria@ferencvaros.hu

 

1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

1.1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületein kutyafuttatók felújítási munkái az ajánlatkérés 1. sz. mellékletében felsorolt egységárak alapján.

Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 30.000.000,- Ft (nettó 23.622.047,- Ft + Áfa) keretösszegben 2023. szeptember 1 – 2024. április 30. között kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

Az 1. sz. mellékletben felsorolt tételekre (egységár táblázat) kérjük megadni a nettó Ft árat.

1.2. Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatában elfogadott egységárai alapján eseti megrendelésként rendeli meg az egyes kutyafuttatók felújítási munkáit.

1.3. Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 10.000,- Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozó díj 20 %-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

1.4. Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

 

2. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:

   2.1. Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

 

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó (2. számú melléklet) ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti címre.

 

2.2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

2.3. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. augusztus 16. szerda 12:00 óra

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. augusztus 11. péntek 12:00 óráig a rivasz.maria@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

2.4. Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag az Ajánlatkérő kérésére egészítheti ki, pontosíthatja. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget ezen kívül nem biztosít.

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.3. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő a park- és/vagy kutyafuttató felújítási munkáiról szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha azok az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkeznek Ajánlatkérő részére.

4. A beérkezett ajánlatok értékelése:

4.1. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

4.2. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

4.3. Az ajánlatok bírálati szempontjai: az ajánlattételi nyilatkozatban feltüntetett legalacsonyabb összesített egységár végösszege.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

4.4. Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével írásban történik.

4.5. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az értékelés határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

4.6. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

5. Szerződéskötés és egyéb információk:

5.1. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt vállalkozási keretszerződést, melynek a tervezete jelen ajánlattételi felhívás 5. számú melléklete. A szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

5.2. Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

5.3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

5.4. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A munka elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik a számla kiállítását követő 30 napon belül.

Budapest, 2023. július

 

Baranyi Krisztina

polgármester

 

 

Ajánlattételi_felhívás

Mellékletek:

   1. számú melléklet: Egységár táblázat

   2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

   3. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

   4. számú melléklet: Referenciaigazolás

   5. Szerződéstervezet (docx) Szerződéstervezet (pdf)

Top