Ajánlattételi felhívás közterületi műfű burkolatok rendszeres karbantartására, ellenőrzésére

Ajánlattételi felhívás

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárást indít.

 

Ajánlatkérő adatai:

 

Ajánlatkérő:                                    Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                                Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Rivasz Mária

telefonszám:                                    215-1077/570

cím:                                                 1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

e-mail cím:                                       rivasz.maria@ferencvaros.hu

 

1.                  Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületi műfű burkolatok rendszeres karbantartása, ellenőrzése.

A karbantartás helyszínei:

Műfüves labdapályák és játszóterek
Név Méret Feltöltés
Markusovszky parki játszótér 39 m2 homok
Vendel utca 12-16. sz. alatti labdapálya 300 m2 homok
Kerekerdő játszótér melletti labdapálya 750 m2 homok
Madaras parki labdapálya 756 m2 homok
József Attila-lakótelep Nagyjátszótéri labdapálya 680 m2 gumi
Tinódi utcai labdapálya 467 m2 homok
Zombori utcai labdapálya 300 m2 homok
Zombori utcai játszótér 448 m2 homok
Haller park műfű burkolatai 290 m2 homok
Tűzoltó utca 93 (Ernő utcai játszótér) 46 m2 homok
Aranyvirág sétány 9. játszótér 18 m2 homok
Összesen: 4 094 m2

 

 

A karbantartás során elvégzendő feladatok:

 • Hetente durva partvissal át kell seperni a pályákat a fűszálak felállítása céljából.
 • A pályára került hulladék, valamint fák és egyéb növényzet leveleinek pályáról történő eltakarítása, eltávolítása.
 • Az őszi lombot le kell takarítani a pályákról.
 • Télen a hó és a jég eltávolítása kizárólag mechanikus úton végezhető el.
 • A kvarchomok feltöltéses labdapályák esetében a homok vastagságát folyamatosan ellenőrizni és szükség esetén pótolni kell.
 • A pálya felfestéseket szükség szerint frissíteni kell (Megrendelő értesítése mellett).
 • Havi karbantartást meghaladó helyreállítások, javítások eseti megrendelés alapján.

 

Ajánlattevő vállalja, hogy a felsorolt munkálatokat rendszeresen és szükség szerint elvégzi.

 

Amennyiben a műfű sérülése esetén pótlása, cseréje szükségessé válik, Megrendelő a műfű pótlására, cseréjére ajánlatot kér Vállalkozótól. Az ajánlat elfogadása esetén a szerződéses keret terhére Megrendelő megrendeli eseti megrendelésként a szükséges anyag beszerzését és pótlását Megrendelő által megszabott határidőre.

 

Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 10.000.000,- Ft összegben kíván karbantartási szerződést kötni 2023. június 1 – 2024. május 31. között karbantartásra havi rendszerességgel, havi elszámolással.

 

Ajánlatkérő a vállalási árat havi átalány díjban nettó Ft kéri megadni.

 

Ezen felül amennyiben Vállalkozó olyan meghibásodást, hiányosságot, rongálást észlel, amely meghaladja a karbantartás során elvégzendő feladatait, haladéktalanul jelzi Megrendelő felé és egyben árajánlatot ad azok megszüntetésére, elhárítására, pótlására. Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén a szerződéses keret terhére megrendeli eseti megrendelésként a szükséges munkálatok elvégzését

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke naponta 5.000,-Ft (azaz ötezer forint) arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

 

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a meghiúsult feladatra vonatkozó bruttó vállalkozói díj 20 %-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárait is egyúttal köteles teljes összegben megtéríteni.

 

Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

 

2.                  Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó 1. számú ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti címre.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. április 27. csütörtök 12.00. óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. április 25. kedd 12.00. óráig a rivasz.maria@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

 

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

 

3.3. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 3 évben összesen legalább nettó 4 millió Ft összegben és összesen legalább 5 000 m2 felületen végzett műfüves pályák építése és karbantartási munkákról szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 3. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

 

Az Ajánlatkérő az értékelés határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés és egyéb információk:

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 2. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 3. számú melléklet: Referenciaigazolás

 4. számú melléklet: Szerződéstervezet

Top