Ajánlattételi felhívás Közlekedésbiztonsági fejlesztések kivitelezési feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről:

Godó Zoltánné

Telefonszám:                                    06-1/215-1077/530

Cím:                                                  1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       godoz@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

 

1.1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén Közlekedésbiztonsági fejlesztések kivitelezési feladatainak ellátása.

A feladat teljesítésére vonatkozó információkat a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete részletezi.

 

Ajánlatkérő a feladat elvégzésére bruttó 30.000.000,- Ft keretösszegben vállalkozási keretszerződést kíván kötni.

A vállalási egységárakat (nettó+ÁFA) az 5. sz. melléklet egységártáblázatban kérjük megadni.

 

1.2. Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatában elfogadott egységárai alapján eseti megrendelésként, a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján rendeli meg az egyes helyszínekre vonatkozó kivitelezési munkákat.

(Kiviteli tervek készítése nem képezi Ajánlattevő feladatát, azokat Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, vagy a meglévő módosítása szükségessé válik, annak elkészítése és jóváhagyatása Ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez kapcsolódóan.)

Az ajánlati ár minden költséget magában foglal (pl. egyeztetési költségek, eljárási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

1.3. A szerződés teljesítése, teljesítési határidő

Teljesítési véghatáridő 2024. április 30., eseti megrendelésenként meghatározott teljesítési határidővel.

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozói díj 2.5 %-a/nap arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 15 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

 

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozói díj 30 %-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlattevő a számlát a szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be.

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

 

 1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

 

2.1. Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a godoz@ferencvaros.hu és a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címekre.

 

A tárgyban kérjük megjelölni: Közlekedésbiztonsági fejlesztések

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) és az 5. számú mellékletet (Egységár táblázat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül, küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu és varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

2.2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

2.3. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. augusztus 17. (csütörtök)  10.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. augusztus 16.  (szerda) 12:00 óráig a godoz@ferencvaros.hu és a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

2.4. Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget ezen kívül nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult – kivitelezői jogosultság igazolása mellett –, akinek tevékenységéért, illetve az általa okozott kárért sajátjaként felel.

 

2.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” és „egységár táblázat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével, egységárait az 5. számú melléklet (egységár táblázat) kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 3 évben mindösszesen: legalább nettó 3 millió Ft összegben útépítés kivitelezésekre vonatkozó feladat elvégzésnek bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú melléklet táblázatának kitöltésével, valamint annak elektronikusan történő csatolásával.
 • Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.
 • Nyilatkozat vagy igazolás a kivitelezési feladat ellátásához szükséges jogosultságról, bevont alvállalkozók kivitelezői jogosultságáról.

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése

3.1. Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

3.2. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

3.3. Az ajánlatok bírálati szempontjai: az ajánlattételi nyilatkozatban feltüntetett legalacsonyabb összesített egységár végösszege.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

3.4. Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 10 munkanapon belül az Ajánlattevők értesítésével elektronikus úton történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

3.5. Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés és egyéb információk

4.1. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt vállalkozási keretszerződést, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás 6. számú melléklete.

A szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

4.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

4.4. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

 

Mellékletek

 1. számú melléklet: tervezett helyszín, műszaki tartalom

 2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 3. számú melléklet: Nyilatkozat az átláthatóságról

 4. számú melléklet: Referenciaigazolás

 5. számú melléklet: Egységárgyűjtemény

 6. számú melléklet: Vállalkozási keretszerződés tervezet

Top