Ajánlattételi felhívás korpás kifli beszerzésére

Ajánlattételi felhívás

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Együttes intézkedés) III. fejezet 2.3 pontja alapján

KORPÁS KIFLI BESZERZÉSE

A 2021/2022. TANÉVRE

 

 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Együttes intézkedés III. fejezet 2.1 pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Budapest IX., Lenhossék u. 24-28.

Dékányné Borsodi Szilvia ügyintéző

+36(1)215-1077/332

humanszolg@ferencvaros.hu

 

 1. A BESZRERZÉS MEGHATÁROZÁSA, TÁRGYA
  • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata korpás kifli (44 g-os) beszerzést kíván lefolytatni az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) felsorolt intézmények általános iskolás korosztályú tanulói részére helyszínre szállítással, a 2021/2022. tanévre (2021. szeptember 1. – 2022. június 15.) az alábbiakban részletezettek szerint.

 

44 g-os korpás kifli
szállítási napok hetente 4 tanítási nap:

hétfőtől-csütörtökig (munkanap áthelyezés esetén az áthelyezett napot figyelembe véve)

maximálisan 149 tanítási nap

maximális napi szállítandó mennyiség 1 379 db
becsült kiszállítandó, maximális mennyiség 205 471 db

 

 

 • A beszerzés mennyiségére és a szállítás helyére vonatkozó részletes mennyiségi követelmények és címek az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) szerepelnek.
 • A nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés szerint a beszerzés mennyiségére vonatkozóan Ajánlatkérő – az ajánlatban szereplő mennyiséghez képest a heti megrendelések alkalmával – -10%-os eltérést határozhat meg.
 • Teljesítés: meghatározott tanítási naponként 8.30 óráig történik a szerződéskötést követően
 • 2021.szeptember 1. napjától 2022. június 15. napjáig.
 1. A BESZERZÉS ÉRTÉKE

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás 2.2 pontjában meghatározott alkalmanként 1.379 db/nap korpás kifli (44 g-os) szállítására nettó Ft + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. sz. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

 1. A BESZERZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

44 g-os, korpás kifli, mely a szállítás időpontját megelőző legfeljebb 6 órával korábban kisütött.

 1. AZ AJÁNLAT TARTALMA
  • Az ajánlatot Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyenek. Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell.
  • Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”.
   • Termékleírás
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”.
   • Legalább két db – sütőipari termék szállítására vonatkozó –
   • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.
   • Ajánlattevő – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba-vételről szóló dokumentum egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.
 1. A BENYÚJTÁS MÓDJA
  • Az ajánlatot személyesen, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani Ajánlatkérőhöz.
  • Hiánypótlás: Ajánlatkérő felhívására.
  • Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről elektronikus úton értesíteni köteles Ajánlattevőt.
  • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
  • Az ajánlatot Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani, melyen az alábbi megjelölést jól olvashatóan fel kell tüntetni:

„KORPÁS KIFLI beszerzés a 2021/2022. tanévre

Nem bontható fel 2021. július 8. napján, 08.30 óráig.”

 

 1. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: július 07., 16.00 óra.
  • Az ajánlatok benyújthatók személyesen: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet, Humánszolgáltatási Iroda.

 

 1. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI MÓDJA, SZEMPONTJA
  • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja
  • Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot, összességében vizsgálva értékeli.
  • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.  Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Ajánlatkérő döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevő vele szemben semmiféle igényt nem támaszthat.
 2. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
  • Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza.
  • Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő.
  • A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség, vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.
 3. KIZÁRÓ OKOK, SZAKMAI ALKALMASSÁG

A jelen eljárásban Ajánlattevő akkor tehet ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kritériumoknak, valamint rendelkezik az ajánlattételi felhívás 5.2.4. pontja szerinti, legalább két referenciával. Ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás 2. pontjában részletezett fajtájú illetve mennyiségű termék előállítására, tárolására, szállítására alkalmas helyiséggel, eszközökkel.

 1. DÖNTÉSRŐL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS

A beérkezett ajánlatokat Bíráló Bizottság véleményezi. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről várhatóan 2021. július 13. napjáig dönt. A döntést követően annak tartalmáról Ajánlatkérő haladéktalanul, elektronikus úton értesíti Ajánlattevőt.

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓK
  • A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. augusztus 02. napja.
  • A szerződés meghatározása, időtartama:

Szállítási szerződés, amely határozott időtartamú: a 2021. szeptember 1. – 2022. június 15. közötti időszakra vonatkozik.

A Szállítási szerződés tervezete a jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 • Az ellenszolgáltatás feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő az általa kiállított

egy naptári hétnek [kivéve 2021. szeptember 1. – szeptember 5.; 2021. szeptember 27. – szeptember 30.; 2021. november 29. – november 30.; 2021. december 1. – december 5.; 2021. december 20. – december 21. (téli szünidő és évforduló); 2022. január 31.; 2022. február 1. – február 6.; 2022. február 28.; 2022. március 1. – március 6.; 2022. március 28. – március 31.; 2022. április 25. – április 30.; 2022. május 30. – május 31.; 2022. június 1. – június 5.; 2022. június 13. – június 15. időszakokat (tekintettel a hónapfordulókra)] megfelelő szállításról szóló számlát,

– ahhoz csatoltan az – „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban részletezett – iskolák által intézményi pecséttel és az átvevő személy aláírásával igazolt – napi szállító leveleket,

– valamint az egy naptári hét szállítási napjainak megfelelően szállítási összesítőt nyújt be.

 

Fentiek alapján Ajánlatkérő, a számla kiállítását követő 30 napon belül, valamint a szakiroda általa kiállított teljesítésigazolás kiadását követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

 • Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlati ár az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ajánlati ár a hiánypótlást követően sem állapítható meg, akkor Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

Ajánlattételi felhívás és nyilatkozat

Top