Ajánlattételi felhívás korpás kifli beszerzésére a 2022/2023. tanév II. félévére

Ajánlattételi felhívás

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Együttes intézkedés) III. fejezet 2.3 pontja alapján

(nyílt beszerzés)

 

KORPÁS KIFLI BESZERZÉSE

A 2022/2023. TANÉV II. FÉLÉVÉRE

 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Név:                                                   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros                                     Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      az Együttes intézkedés III. fejezet 2.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége:

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Budapest IX., Lenhossék u. 24-28.

Gajdos Adrienn ügyintéző

Kapcsolattartó telefonszáma:                       +36(1)215-1077/394

e-mail:                                                humanszolg@ferencvaros.hu

 1. A BESZRERZÉS MEGHATÁROZÁSA, TÁRGYA
  • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata korpás kifli (44 g-os) beszerzést kíván lefolytatni az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) felsorolt intézmények általános iskolás korosztályú tanulói részére helyszínre szállítással, a 2022/2023. tanév II. félévére (2023. január 9. – 2023. június 16.) az alábbiakban részletezettek szerint.

 

44 g-os korpás kifli
szállítási napok hetente 4 tanítási nap:

hétfőtől-csütörtökig (munkanap áthelyezés esetén az áthelyezett napot figyelembe véve)

maximálisan 86 tanítási nap

maximális napi szállítandó mennyiség 1277 db
becsült kiszállítandó, maximális mennyiség 109 822 db

 

 

 • A beszerzés mennyiségére és a szállítás helyére vonatkozó részletes mennyiségi követelmények és címek az „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban (1. sz. melléklet) szerepelnek.
 • A nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés szerint a beszerzés mennyiségére vonatkozóan Ajánlatkérő – az ajánlatban szereplő mennyiséghez képest a heti megrendelések alkalmával – -10%-os eltérést határozhat meg.
 • Teljesítés: meghatározott tanítási naponként 8.30 óráig történik a szerződéskötést követően

2023. január 9. napjától 2023. június 16. napjáig.

 

 1. A BESZERZÉS ÉRTÉKE

Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás 2.2. pontjában meghatározott alkalmanként 1277 db/nap korpás kifli (44 g-os) szállítására nettó Ft + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. sz. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

 

 1. A BESZERZÉS TÁRGYÁNAK LEÍRÁSA

44 g-os, korpás kifli, mely a szállítás időpontját megelőző legfeljebb 6 órával korábban kisütött.

 

 1. AZ AJÁNLAT TARTALMA
  • Az ajánlatot Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyen(ek). Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell.
  • Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”.
   • Termékleírás
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”.
   • Legalább két db – sütőipari termék szállítására vonatkozó –
   • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata.
   • Ajánlattevő – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba-vételről szóló dokumentum egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 1. A BENYÚJTÁS MÓDJA
  • Az ajánlatot személyesen, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani Ajánlatkérőhöz.
  • Hiánypótlás: Ajánlatkérő felhívására.
  • Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről elektronikus úton értesíteni köteles Ajánlattevőt.
  • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
  • Az ajánlatot Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani, melyen az alábbi megjelölést jól olvashatóan fel kell tüntetni:

„KORPÁS KIFLI beszerzés a 2022/2023. tanév II. félévére

Nem bontható fel 2022. november 17. napján, 9 óráig.”

 

 1. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: november 17. 8:30
  • Az ajánlatok benyújthatók személyesen: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet, Humánszolgáltatási Iroda.

 

 1. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI MÓDJA, SZEMPONTJA
  • Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja
  • Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot összességében vizsgálva értékeli.
  • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.  Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Ajánlatkérő döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevő vele szemben semmiféle igényt nem támaszthat.

 

 1. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
  • Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza.
  • Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő.
  • A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség, vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

 1. KIZÁRÓ OKOK, SZAKMAI ALKALMASSÁG

A jelen eljárásban Ajánlattevő akkor tehet ajánlatot, amennyiben megfelel az ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kritériumoknak, valamint rendelkezik az ajánlattételi felhívás 5.2.4. pontja szerinti, legalább két referenciával. Ajánlattevőnek továbbá rendelkeznie kell az ajánlattételi felhívás 2. pontjában részletezett fajtájú illetve mennyiségű termék előállítására, tárolására, szállítására alkalmas helyiséggel, eszközökkel.

 

 1. DÖNTÉSRŐL TÖRTÉNŐ ÉRTESÍTÉS

A beérkezett ajánlatokat Bíráló Bizottság véleményezi. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről várhatóan 2022. november 25. napjáig dönt. A döntést követően annak tartalmáról Ajánlatkérő haladéktalanul, elektronikus úton értesíti Ajánlattevőt.

 

 1. EGYÉB INFORMÁCIÓK
  • A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2022. december 12. napjáig.
  • A szerződés meghatározása, időtartama:

Szállítási szerződés, amely határozott időtartamú: a 2023. január 9. – 2023. június 16. közötti időszakra vonatkozik.

A Szállítási szerződés tervezete a jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 • Az ellenszolgáltatás feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő az általa kiállított

egy naptári hétnek [kivéve 2023. január 30. – január 31.; 2023. február 1. – február 5.;
2023. február 27. – február 28.; 2023. március 1. – március 5.; 2023. március 27. – március 31.; 2023. május 29. – május 31.; 2023. június 1. – június 4.; 2023. június 12. – június 16. időszakokat (tekintettel a hónapfordulókra)] megfelelő szállításról szóló számlát,

– ahhoz csatoltan az – „Ajánlattételi nyilatkozat”-ban részletezett – iskolák által intézményi pecséttel és az átvevő személy aláírásával igazolt – napi szállító leveleket,

– valamint az egy naptári hét szállítási napjainak megfelelően szállítási összesítőt nyújt be.

 

Fentiek alapján Ajánlatkérő, a számla kiállítását követő 30 napon belül, valamint a szakiroda által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

 • Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlati ár az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben az ajánlati ár a hiánypótlást követően sem állapítható meg, akkor Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

A teljes kiírás és a mellékletek itt érhetőek el.

Top