Ajánlattételi felhívás környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3 pontjában szereplő, tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                                 Fenyőváriné Csanádi Brigitta

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről

Telefonszám:                                    215-1077/512

Cím:                                                  1092 Budapest, Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

 

1.      Ajánlatkérés tárgya

Budapest IX. kerület Haller utca 80. számnál található közterületre elkészült koncepcióterv alapján, a környezetrendezési kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a szükséges szakági egyeztetések lefolytatásával és az engedélyek, hozzájárulások beszerzésével – jelen ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében részletezett műszaki tartalommal, valamint a tervek leszállítása papír és elektronikus változatban is az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetve. A koncepciótervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

2.      Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, ajánlatkérő és ajánlattevő szerződéses kötelezettségei.

Teljesítési határidő:

Környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése és leszállítása: 2023. január 20.-ig

Végleges közmű egyeztetett terv elkészítése és leszállítása: 2023. április 28.-ig (szükséges engedélyekkel és hozzájárulásokkal). Előteljesítés lehetséges.

 

A vállalási ár magában foglalja Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét (pl. szakági engedélyekkel kapcsolatos eljárási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek…stb.). Az Ajánlattevő egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Ajánlatkérő a vállalási árat az 3. sz. mellékletben, az ajánlattételi nyilatkozatban kéri megadni.

Ajánlattevő egy rész- és egy végszámlát nyújthat be teljesítést követően kiállított szakmai teljesítésigazolás után.

Részszámla a bruttó vállalási ár legfeljebb 70%-a.

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, a teljesítés alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

A tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes követelményrendszer:

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke naponta 40.000,- Ft (azaz negyvenezer forint) arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 20 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a nettó díj 30%-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

3.      Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu címre, tárgyban kérjük megjelölni „Bp. IX. kerület Haller utca 80. Törd a betont pályázat”.

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 3. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni! A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2022. november 3. csütörtök 15:00  

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. október 27-én (csütörtök), 12:00 óráig bezárólag a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.

 

4.      Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

 

  • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 4. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.

 

  • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

  • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 3 éven belül összesen legalább nettó 5 millió Ft összegben tárgyi beszerzéssel azonos közterületi környezetrendezési kiviteli terv elkészítése tárgyú tervezési feladat bemutatását kéri Ajánlattevőtől az 5. számú melléklet kitöltésével.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

5.      A beérkezett ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

Ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben az ajánlati ár magasabb a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél, és/vagy eléri a közbeszerzési értékhatárt.

Ajánlatkérő nem vállal garanciát a szerződés megkötésére.

 

6.      Szerződéskötés, egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 15 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt, melynek tervezete a jelen felhívás melléklete.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Mellékletek:

  1. számú melléklet: Műszaki tartalom

  2. számú melléklet: Haller utca 80. elkészült koncepcióterv /1 Műleírás /2 Növényalkalmazási javaslat /3 Tervi munkarészek

  3. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

  4. számú melléklet: Nyilatkozat az átláthatóságról

  5. számú melléklet: Referenciaigazolás

  6. számú melléklet: Szerződés tervezet

Top