Ajánlattételi felhívás “Kisokos” című tájékoztató kiadvány nyomtatására

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III.25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban

 

1.      Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat II. fejezet 4.1. pontja alapján

 

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:

Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

E-mail cím: czuk.dorottya@ferencvaros.hu

Telefonszám: 06303511253

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által kiadott Kisokos című tájékoztató kiadvány nyomtatása az alábbi paraméterek szerint:

 

38.000 db

oldalszám: 60 és 76 oldal

méret: A4

szín: 4+4 szín,

kötészet: irkafűzve, méretre vágva, kötegelve.

Nyomás: matt műnyomó.

Borító: 200 gramm, belív: 80 gramm

leadott grafikai anyag: pdf

 

 

 

 1. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon vagy jelszóval titkosított emailen egy példányban kell benyújtani. Amennyiben emailen adja be ajánlatát, akkor a határidő lejárta előtt az ajánlatot csatolmányként kell elküldeni úgy, hogy a csatolmány jelszava legyen az email törzsszövegében. Minden ajánlatot egyszerre bontunk fel. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

 • Cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),
 • Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.

 

 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.
 • Amennyiben személyesen adja be, az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.
 • A borítékon fel kell tüntetni, hogy Kisokos című tájékoztató kiadvány nyomtatása.

 

 • Az ajánlatok postai úton vagy személyesen az alábbi címre adhatók be: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. szoba.
 • Email esetén az dorottya@ferencvaros.hu email címre kell küldeni a fentebb meghatározott módon.
 • Az ajánlatokhoz csatolni kell 2 db referencia munkát.
 • 1 db A4 méretű minimum 50 oldalas kiadványt az ajánlatkérés tárgya szerinti paramétereknek megfelelően.
 • 1 db A4 méretű szórólap minőségű minimum 12 oldalas kiadvány
 • Az ajánlatnak arra is ki kell terjednie, hogy az Ajánlattevő a megrendelés után milyen határidővel vállalja a nyomtatást.

 

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2024. május 6. 9:00 óra.

 

Az Ajánlattevő 2024. május 3. 10:00-ig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az czuk.dorottya@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai: összességében legkedvezőbb ajánlat.

 

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2024. május 6. 10.00 óra

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2024. május 6. 14.00 óra.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja. Ajánlatkérő megtagadhatja a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötést.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. május 7.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén az összességében következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk:

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete a jelen kiírás melléklete.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

 

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top