Ajánlattételi felhívás „Kerékpározhatósági kisbeavatkozások tervének elkészítésére”

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedése (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő, tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárásban.

 

Ajánlatkérő:                                      Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                                 Godó Zoltánné

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről

Telefonszám:                                     215-1077/530

Cím:                                                   1092 Budapest, Ráday u. 26.

E-mail cím:                                        godoz@ferencvaros.hu,

 

1.      Ajánlatkérés tárgya

Budapest IX. kerület, Középső-Ferencváros Üllői út – Vágóhíd utca – Soroksári út – Ferenc körút által határolt területén „Kerékpározhatósági kisbeavatkozások tervének elkészítése” az 1. sz. mellékletben részletezett műszaki tartalommal. (A határoló utak nem részei a tervezési területnek.)

Tervezési feladat: a tervezési területen belül javaslattétel a kerékpárral használható útszakaszok kijelölésére, a műszaki megvalósíthatósággal kapcsolatos tervezés, az engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint a tervek leszállítása papír és elektronikus változatban is Ajánlatkérő részére.

Ajánlatkérő a vállalási árat az 2. sz. mellékletben, az ajánlattételi nyilatkozatban kéri megadni.

A vállalási ár magában foglalja Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét (pl. illetékek, adminisztrációs költségek, stb.). Ajánlattevő egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

2.      A teljesítés és az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

A tervdokumentációt kettő ütemre bontva kell elkészíteni az 1. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint.

Végteljesítés a szerződés aláírásától számított 120. nap, az alábbi ütemezéssel:

(Előteljesítés lehetséges.)

Teljesítési határidő:

 1. ütem (Vizsgálati szakasz és javaslattétel): Szerződés aláírásától számított 30 nap.
 2. ütem (Ajánlatkérő döntése): az I. ütem Megrendelő részére történő átadásától számított 15 nap

III. ütem (Kidolgozás, engedélyeztetési szakasz): A döntés (II. ütem) meghozatalától számított 75 nap

Ajánlattevő egy számlát nyújthat be teljesítést követően kiállított szakmai teljesítésigazolás után.

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, a teljesítés alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

 

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes követelményrendszer:

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai alkalmassági feltételek:

-1 fő KÉ-K (Közúti építmények tervezése) tervezői jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnök vagy közlekedésmérnök, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki a jogosultság megszerzésén felüli, kerékpárfogalmi hálózati tervek vagy kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére irányuló legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik

-1 fő Tkö (Településtervezési közlekedési szakterület) tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki a jogosultság megszerzésén felüli, kerékpárfogalmi hálózati tervek vagy kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére irányuló legalább 3 éves szakmai tapasztalattal) rendelkezik

-1 fő Közúti biztonsági auditor képesítéssel rendelkező szakember

 

Elvárt referencia: Ajánlatkérő legalább az alábbi, az elmúlt 3 éven belül teljesített tervezési feladat bemutatását kéri Ajánlattevőtől:

 • Legalább 1 db kerékpárforgalmi hálózati terv készítése tárgyú referencia, mely 20 000 főt meghaladó lakosságszámú településre, vagy Budapestre, vagy Budapest legalább egy kerületére vonatkozik.
 • Legalább 1 db engedélyezési vagy kiviteli terv készítése olyan, legalább 2 km hosszúságú kerékpárforgalmi létesítményre vonatkozóan, mely legalább egy 20 000 főt meghaladó lakosságszámú települést, vagy Budapestet, vagy Budapest legalább egy kerületét érinti.

 

4.   Ajánlatkérő és Ajánlattevő szerződést megerősítő kötelezettségei-jogai

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke naponta 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 20 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

5.   Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a godoz@ferencvaros.hu címekre, a tárgyban kérjük megjelölni: „Középső-Ferencváros Kerékpározhatósági kisbeavatkozások tervének elkészítése.

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) lehetőség szerint jelszóval titkosítva kérjük megküldeni! A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. szeptember. 14. (csütörtök), 12,00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. 12. (kedd) 12,00 óráig bezárólag a godoz@ferencvaros.h és a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.

 

6.   Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

 

 • Nyilatkozat átláthatóságról: Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.

 

 • Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

 • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő a jelen ajánlattételi felhívás 3. pontjában foglaltak szerinti referenciák bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú melléklet kitöltésével, és azt scannelve csatolni.

 

 • Tervezői jogosultságot igazoló dokumentum (az ajánlattételi felhívás 3. pontjában részletezettek szerint), azt scannelve csatolni.

 

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

7.   A beérkezett ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb ár.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

Ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben az ajánlati ár magasabb a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők írásbeli (email útján) értesítésével történik.

 

 

8.   Szerződéskötés, egyéb információk

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, melynek várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 15 nap.

 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. számú melléklet: Műszaki tartalom

 2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 3. számú melléklet: Nyilatkozat az átláthatóságról

 4. számú melléklet: Referenciaigazolás

 5. számú melléklet: Szerződéstervezet

Top